Pamatfunkcionalitātes sīkdatnes

Vietne kā papildu ienākumi. Kā mazināt ienākumu nevienlīdzību Latvijā

neatsaucams opcijas līgums

Latvijas Bankas ekonomiste Foto: Shutterstock Latvija kopš neatkarības atjaunošanas ir daudz sasniegusi. Pie noteiktas iedzīvotāju skaita attīstības augstāku ienākumu uz iedzīvotāju sasniegšanā nozīme ir tikai ekonomiskajai izaugsmei.

Pasīvie ienākumi internetā | smedia.lv blogs

Taču, lai gan izaugsme neapšaubāmi ir nepieciešams nosacījums iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanai, ar to vien nepietiek. Ir skaidrs, ka pie vienāda "iekšzemes kopprodukta uz iedzīvotāju" kopējie tautsaimniecības ienākumi var būt salīdzinoši vienmērīgi sadalīti starp iedzīvotājiem vai arī koncentrēties nelielas cilvēku grupas rokās. Diemžēl jāatzīst, ka Latvijā ienākumu un bagātības koncentrācija šauras iedzīvotāju grupas rokās ir vietne kā papildu ienākumi nekā citās Eiropas valstīs.

Lai dzīves līmeņa uzlabojumu justu pēc iespējas plašāks iedzīvotāju loks un tādējādi visa sabiedrība kopumā būtu ieguvēja no izaugsmes, ir svarīgi izvairīties no augstas nevienlīdzības gan iespēju, gan rezultātu nevienlīdzības, jo pirmā ir nesaraujami saistīta ar otro.

Footer menu

Šajā rakstā apskatīsim ienākumu un bagātības nevienlīdzību Latvijā salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, identificēsim atsevišķas apdraudētākās iedzīvotāju grupas un ar pieejamo modeļu palīdzību vētīsim, kāda veida politikas lēmumi varētu padarīt Latvijas sabiedrību vienlīdzīgāku. Viens no veidiem, kā mēra nevienlīdzību, ir ar Džini indeksaii palīdzību.

Kas ir jāzin?

Varam salīdzināt nevienlīdzību, kāda rodas tirgus darbību rezultātā pēc nodokļiem, taču pirms pensijām un pabalstiemar rīcībā esošo ienākumu nevienlīdzību pēc pensijām un pabalstiem. Tas, cik lielā mērā pensiju un pabalstu rezultātā tirgus ienākumu nevienlīdzība mazinās, norāda uz mūsu sociālās atbalsta sistēmas efektivitāti. Kopš Arī rīcībā esošo ienākumu nevienlīdzība sarukusi, bet gadu gaitā bijusi mazāk svārstīga.

Saņemot šādu lūgumu, NM jāizvērtē situācija un informācijas sagatavošanai nepieciešamais laiks.

Salīdzinot 1. Džini indeksa attīstība ES un Baltijas valstīs, Avots: Eurostat Džini indekss attiecībā uz rīcībā esošajiem ienākumiem Vietne kā papildu ienākumi ir starp augstākajiem ES, kas norāda uz lielāku ienākumu nevienlīdzību 2.

Aptaujas, uz kurām balstīti dati par ienākumu nevienlīdzību, cieš no vispārzināmām vietne kā papildu ienākumi, piemēram, respondenti var neatklāt visus savus ienākumus; visbagātākā sabiedrības daļa aptaujās iekļūst retāk, tādējādi pilnībā neatspoguļojot nevienlīdzības līmeni. Turklāt aptaujas uzrāda tikai ienākumus, kas gūti konkrētā pārskata periodā visbiežāk — vienā gadābet maz pastāsta par to, kā sadalīta kopējā tautsaimniecībā uzkrātā bagātība.

Iepriekš minētās problēmas daļēji cenšas risināt Mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptauja MFPA iii, kurā rodama informācija ne tikai par mājsaimniecību ienākumiem un patēriņu, bet arī par to aktīviem un saistībām — un tādējādi arī neto bagātībuiv [1]. Turklāt MFPA īpaši cenšas nodrošināt bagātās sabiedrības daļas pilnvērtīgāku vietne kā papildu ienākumi. Latvijas gadījumā papildus respondentu atbildēm atsevišķos gadījumos tika izmantoti arī administratīvie dati, tādējādi nodrošinot precīzāku un pilnvērtīgāku informāciju par mājsaimniecību finanšu situāciju.

Optimisms apēd ienākumus

Izmantojot MFPA datus 3. Džini indekss neto bagātībai visās vietne kā papildu ienākumi valstīs ir augstāks nekā Džini rīcībā esošajiem ienākumiem, un Latvijā šī nevienlīdzība ir visaugstākā.

kur es varu norēķināties ar bitcoin

Augsta bagātības koncentrēšanās maza iedzīvotāju loka rokās ir vēl lielāks kavēklis vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai nekā augsta vaniļas opcijas un binārās opcijas nevienlīdzība. Sociālās mobilitātes iespējas ir apdraudētas, jo cilvēka sasniegumi diemžēl nav atkarīgi tikai no viņa paša uzcītības un darba, bet gan arī no viņa sākotnējā stāvokļa — indivīdam pieejamās izglītības, tā, cik lielā pārbaudīts naudas pelnīšanas līdzeklis internetā indivīds pakļauts nelabvēlīgai videi, augstam stresa līmenim piemēram, liela ģimenes parādu sloga dēļ utt.

Nevienlīdzība veicina sociālo noslāņošanos un nerisināta no paaudzes paaudzē kļūst arvien problemātiskāka.

  1. Paplašinājušās elektronisko izsoļu vietnes iespējas
  2. Publicēts:
  3. Klientu Skola - Finanšu pakalpojumi
  4. Jaunumi: Augstākā tiesa apmierina ģenerālprokurora iesniegto protestu – Jurista Vārds

Piemēram, eiro zonā aktīvu un ienākumu atšķirības starp dažādām vecuma grupām ir ievērojami mazāk izteiktas nekā Latvijā — visu vecuma grupu mediānas ir salīdzinoši tuvas tautsaimniecības mediānai 1. Latvijā jaunākajām mājsaimniecībām pieder gan daudz vērtīgāki īpašumi, gan dārgāki transportlīdzekļi. Turklāt to ienākumi ievērojami pārsniedz tautsaimniecības vidējo rezultātu.

Savukārt vecākā gadagājuma mājsaimniecībām gan ienākumi, gan aktīvu vērtība visbiežāk ir krietni zem vidējā.

jaunākās atsauksmes par binārajām opcijām

Tuvas vērtības tautsaimniecības mediānai tiek apzīmētas ar dzeltenu krāsu, lielas pozitīvas atšķirības — ar zaļu, bet lielas negatīvas atšķirības — ar sarkanu.

Secināms, ka Latvijā lielākās negatīvās atšķirības no tautsaimniecības vidējā rezultāta ir vecāka gadagājuma mājsaimniecībām. Tāpēc nav brīnums, ka, aplūkojot iedzīvotāju sadalījumu pēc nodarbinātības statusa pa ienākumu grupām, redzams, ka zemāko ienākumu grupā lielāko daļu veido pensionāri 4.

Pensionāru īpatsvars pirmajā ienākuma kvintilēvi Latvijā ir divas reizes lielāks nekā eiro zonā. Otra lielākā grupa zemāko ienākumu kategorijā ir bezdarbnieki.

Pieteikties pasākumam

Ienākumu nevienlīdzība ietekmē ne tikai atsevišķus indivīdus vai mājsaimniecības, bet arī tautsaimniecības attīstību kopumā.

Nevienlīdzība laika gaitā veicina sabiedrības neapmierinātības kāpumu, un augošā netaisnības izjūta starp iedzīvotājiem, kas pieder zemākajiem ienākumu līmeņiem, var izraisīt politisku nestabilitāti.

Tā kā nevienlīdzība ir mūsu ekonomikas dalībnieku, valdības, institūciju lēmumu rezultāts, tad mūsu spēkos ir arī to mazināt. Vienlīdzīgas iespējas valsts var stimulēt, vietne kā papildu ienākumi, nodrošinot kvalitatīvas un darba tirgum atbilstošas izglītības gan formālās, gan neformālās pieejamību visiem iedzīvotājiem, un cerēt, ka ar to pietiks, lai nākotnē mazinātos arī rezultātu nevienlīdzība.

Ir iespējams arī mainīt pašreizējo ienākumu un bagātības pārdales politiku vietne kā papildu ienākumi mērķi mazināt nevienlīdzību. Taču, to darot, jāņem vērā mūsu sabiedrības specifika. Piemēram, politika, kas vērsta uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresivitātes palielināšanu un ir adekvāts rīks nevienlīdzības mazināšanai Eiropā, nederēs, lai risinātu nabadzīgāko iedzīvotāju problēmas Latvijā.

Tas tādēļ, ka šī politika nespēj "aizsniegt" zemo ienākumu grupu, kurā, kā iepriekš minējām, dominē pensionāri un bezdarbnieki.

Veiktspējas sīkdatnes

Šīs iedzīvotāju grupas ienākumus var ietekmēt ar tiešiem pabalstiem. Tas nozīmētu pabalsta ieviešanu, veicot piemaksas trūcīgākajiem iedzīvotājiem līdz noteiktam minimālam ienākuma līmenim, faktiski garantējot, ka neviena sabiedrības locekļa ienākumi nebūs zemāki par GMI.

Šeit svarīgi saprast, ka GMI līmenis un pabalsta apmērs nav viens un tas pats. Pabalsta apmērs tiek aprēķināts kā starpība starp GMI reizinājumu ar ģimenes locekļu skaitu un kopējiem ģimenes ienākumiem.

Līdz ar to GMI pabalsts atšķirtos katrai ģimenei. Šobrīd atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. Katra pašvaldība ir tiesīga dažādām iedzīvotāju grupām noteikt citu GMI līmeni, kas nav zemāks par šo līmeni. Veicot aprēķinus, noteicām vairākus mērķa GMI apjomus tā, lai tā ieviešana samazinātu Latvijas rīcībā esošo ienākumu Džini indeksu: 1 līdz ES vidējam līmenim un 2 līdz pat Zviedrijas līmenim.

Viena no iespējamajām GMI izmaiņu kombinācijām, kas sasniegtu šos mērķus, būtu GMI palielinājums līdz atbilstoši 1 eiro un 2 eiro.