Atpakaļceļš

Pārskata vietņu interneta ieņēmumus, Zināšanu avots

Tiesību akts zaudēs spēku Ministru kabineta noteikumi Nr. Vispārīgie jautājumi 1.

Jaunumi un izmaiņas

Noteikumi nosaka kārtību, kādā individuālie komersanti, kuru apgrozījums ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata vietņu interneta ieņēmumus taksācijas gadā pārsniedz euro turpmāk - individuālais komersantssagatavo un iesniedz bilanci un ieņēmumu un izdevumu pārskatu turpmāk pārskata vietņu interneta ieņēmumus finanšu pārskatskā arī finanšu pārskata saturu.

Individuālais komersants finanšu pārskatu sagatavo par kārtējo pārskata taksācijas gadu - kalendāra gadu vai īsāku laikposmu, ja šajā gadā individuālais komersants uzsāk vai beidz saimniecisko darbību. Finanšu pārskatā darījumus un notikumus norāda periodā, kad tie notiek, neatkarīgi no tā, kad tiek veikti pārskata vietņu interneta ieņēmumus. Finanšu pārskatā par vērtības mēru lieto euro un skaitļus noapaļo līdz veseliem skaitļiem euro.

Finanšu pārskatu sagatavo valsts valodā. Finanšu pārskatu sagatavo, pamatojoties uz šo noteikumu 1. Bilances sagatavošana 6. Bilancē norāda saimnieciskajā darbībā izmantoto līdzekļu un to avotu atlikumus pārskata taksācijas gada pēdējā dienā turpmāk - bilances datums.

Līdzekļus norāda bilances aktīvā, bet to avotus - bilances pasīvā. Bilances aktīva kopsummai jābūt vienādai ar bilances pasīva kopsummu. Saimnieciskajā darbībā izmantotie līdzekļi arī nauda kasē, kredītiestādē vai krājaizdevu sabiedrībā uzskaitē ir nošķirti no individuālā komersanta personiskajām vajadzībām paredzētajiem līdzekļiem.

Bilancē norāda individuālā komersanta īpašuma daļu, kuru tas nošķīris saimnieciskās darbības veikšanai, un ar saimniecisko darbību saistītās prasījumu un saistību summas, arī tās, kas radušās par nomā ar izpirkuma tiesībām finanšu nomā paņemtu atdotu pamatlīdzekli personiskajām vajadzībām paredzēto individuālā komersanta īpašuma daļu bilancē nenorāda. Bilances aktīvā līdzekļus norāda, tos sadalot ilgtermiņa ieguldījumos un apgrozāmajos līdzekļos.

Par ilgtermiņa ieguldījumiem uzskata līdzekļus, kas paredzēti ilgstošai lietošanai ilgāk par vienu gadu vai ieguldīti ilglietojamā īpašumā. Citi līdzekļi ir apgrozāmie līdzekļi. Postenī pārskata vietņu interneta ieņēmumus ieguldījumi" norāda tādu par samaksu iegūtu bezķermenisku lietu piemēram, patents, licence atlikušo vērtību, kuru derīgās lietošanas laiks ir ilgāks par gadu.

 • 10 veidi, kā nopelnīt naudu internetā bez ieguldījumiem
 • Nopelnīt naudu par atsauksmēm internetā seifam
 • Elektroniskās deklarēšanas sistēma | Valsts ieņēmumu dienests
 • Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskati » Kandavas komunālie pakalpojumi
 • Cilvēki, kas pelna naudu internetā
 • Pārskati par akūtu augšējo elpceļu infekciju un gripas izplatību | SPKC
 • Meklēšana portālā | smedia.lv

Postenī "Nekustamais īpašums" norāda zemesgabalu sākotnējo vērtību zemesgabalu sākotnējo vērtību nedrīkst amortizētkā arī ēku, būvju un ilggadīgo stādījumu atlikušo vērtību. Postenī "Pārējie pamatlīdzekļi" norāda tādas kustamas mantas piemēram, iekārta vai tās aprīkojums, tehnika, mašīna vai inventārs, transportlīdzeklis, dators, kopētājs atlikušo vērtību, kuras derīgās lietošanas laiks ir ilgāks par gadu. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu atlikušo vērtību aprēķina, no to sākotnējās vērtības atskaitot visus vērtības norakstījumus, pārskata vietņu interneta ieņēmumus pārskata taksācijas gadā un iepriekšējos pārskata taksācijas gados grāmatvedības reģistros iegrāmatotās ikgadējās nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījuma un pamatlīdzekļu nolietojuma summas.

Ikgadējās nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījuma un pamatlīdzekļu nolietojuma summas aprēķina, attiecīgo nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļu sākotnējo vērtību vienmērīgi sadalot pa gadiem to lietderīgās lietošanas laikā lineārā metode vai izmantojot citas nolietojuma aprēķināšanas metodes piemēram, degresīvā metode, ražošanas vienību metode. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiks ir laikposms gadoskurā tos paredzēts izmantot, vai laikposms gadoskurā paredzēts saražot plānoto produkcijas vienību skaitu.

Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku nosaka individuālais komersants. Pirkta pamatlīdzekļa un nemateriālā ieguldījuma sākotnējā vērtībā ietver: Pirkta pamatlīdzekļa citi tiešie izdevumi ir, piemēram, pamatlīdzekļa piegādes izdevumi līdz tā izmantošanas vietai, pamatlīdzekļa sagatavošanas izdevumi paredzētajai izmantošanai, kā arī samaksātie muitas maksājumi. Individuālā komersanta paša izveidota pamatlīdzekļa sākotnējā vērtībā ietver izdevumus, exmo mi apmaiņa tieši saistīti ar pamatlīdzekļa izveidošanu izgatavošanu vai celtniecību un sagatavošanu nodošanai ekspluatācijā, kā arī pamatlīdzekļa izveidošanai saņemto aizņēmumu procentus, kas samaksāti par periodu līdz tā nodošanai ekspluatācijā.

Please wait while your request is being verified...

Ja individuālais komersants saimnieciskajā darbībā kā pamatlīdzekli iegulda sāk izmantot personisko mantu, kas pirkta vai izveidota pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas, pamatojot šīs mantas iegādes vai izveidošanas izdevumu summu ar tās iegādes vai izveidošanas laikā saņemtiem attaisnojuma dokumentiem, tad par šāda pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību uzskata minētās mantas atlikušo vērtību datumā, kad pamatlīdzekli iegulda sāk izmantot saimnieciskajā darbībā.

Šādam pamatlīdzeklim atlikušo vērtību aprēķina, no tā iegādes vai izveidošanas dokumentos norādītās summas atskaitot pamatlīdzekļa nolietojuma summas, kas aprēķinātas par gadiem, pirms pamatlīdzekli iegulda pārskata vietņu interneta ieņēmumus izmantot saimnieciskajā darbībā. Ja saimnieciskajā darbībā izmantotam pamatlīdzeklim nav iegādes vai izveidošanas dokumentu vai ja pamatlīdzeklis iegūts ziedojumā, dāvinājumā, mantojumā vai atjaunojot īpašumtiesības, individuālais komersants var patstāvīgi izvēlēties šādu pamatlīdzekli uzskaitīt tikai natūrā norādot grāmatvedības reģistros bez novērtējuma naudas izteiksmē vai novērtēt naudas izteiksmē un norādīt bilancē.

Novērtējot naudas izteiksmē, par pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību nosaka: Postenī "Pamatlīdzekļu izveidošana" laikposmā līdz pamatlīdzekļa lietderīgās izmantošanas uzsākšanai turpmāk - nodošana ekspluatācijā norāda izdevumus, kas tieši saistīti ar tā izveidošanu izgatavošanu vai celtniecību un sagatavošanu pārskata vietņu interneta ieņēmumus ekspluatācijā piemēram, izdevumi par materiāliem, algas un sociālās apdrošināšanas maksājumi, pamatlīdzekļa izveidošanā izmantoto pamatlīdzekļu nolietojums, samaksa par saņemtajiem pakalpojumiemkā arī līdz pamatlīdzekļa nodošanai ekspluatācijā par pamatlīdzekļa izveidošanai saņemtajiem aizņēmumiem samaksātos procentus.

Postenī "Citi ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļos" norāda to izdevumu atlikušo vērtību, kuri radušies saistībā ar saimnieciskajā darbībā izmantotam un bez novērtējuma naudas izteiksmē natūrā uzskaitītam pamatlīdzeklim veiktiem uzlabojumiem, tā atjaunošanu vai rekonstrukciju, pārskata vietņu interneta ieņēmumus būtiski palielina šī pamatlīdzekļa ražošanas potenciālu vai pagarina ekspluatācijas laiku.

Šajā postenī norāda arī to izdevumu atlikušo vērtību, kuri radušies saistībā ar citiem ilgtermiņa ieguldījumiem pamatlīdzekļos, izņemot tos, kas minēti šo noteikumu Izdevumus, kas radušies saistībā ar saimnieciskajā darbībā izmantotam un grāmatvedības reģistros naudas izteiksmē uzskaitītam pamatlīdzeklim veiktiem uzlabojumiem, tā atjaunošanu vai pārskata vietņu interneta ieņēmumus, kas būtiski palielina šī pamatlīdzekļa ražošanas potenciālu vai pagarina ekspluatācijas laiku, pieskaita šī pamatlīdzekļa sākotnējai atlikušajai vērtībai.

No šīs vērtības atskaita reitings un atsauksmes binārās opcijas pamatlīdzekļa daļas vai detaļas sākotnējo atlikušo vērtību, ja tā ir atsevišķi aprēķināta.

Jāaizpilda iesniegums par VID informācijas sistēmas lietotāju -iemnorādot šādu informāciju: EDS klientu — juridisku vai fizisku personu, par kuru tiks iesniegti dokumenti; tiesību pārvaldnieku — lietotāju, kurš varēs gan strādāt sistēmā patstāvīgi, gan rediģēt savas un citu lietotāju tiesības un iestatījumus ir iespējami vairāki tiesību pārvaldnieki ; EDS lietotāju — fizisku personu, kura strādās sistēmā tiesību pārvaldnieka piešķirto tiesību ietvaros; IP adresi — neobligāts lauks, kurā norāda IP adresi vai IP adreses masku, ja ir nepieciešamība ierobežot konkrēta lietotāja pieeju EDS tikai no viena datora vai viena tīkla datoriem.

Ja tā nav aprēķināta atsevišķi, atskaita amortizētās aizstāšanas izmaksas. Amortizētās aizstāšanas izmaksas ir pamatlīdzekļa vērtība, kas aprēķināta, atskaitot no jauna, līdzvērtīga pamat­līdzekļa iegādes vērtības nolietojumu pēc aizstātā pamatlīdzekļa nolietojuma likmes, uzskaitot nolietojumu par tik ilgu periodu, cik ilgi saimnieciskajā darbībā izmantots aizstātais pamatlīdzeklis.

Postenī "Akcijas un daļas" norāda līdzdalību kapitālsabiedrībās attiecīgo akciju un daļu iegādes vērtībā, ja šīs akcijas un daļas iegādātas, lai gūtu ienākumus dividendes nākotnē, un tās nav paredzēts pārdot gada laikā pēc bilances datuma. Postenī "Ilgtermiņa aizdevumi" norāda citām personām aizdoto naudu, kuras atdošanas termiņš noteikts vēlāk nekā vienu gadu pēc bilances datuma, kā arī nomnieka parādu par nomā ar izpirkuma tiesībām finanšu nomā atdotu pamatlīdzekli.

Postenī "Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi" norāda pārējo līdzdalību piemēram, līdzdalību kooperatīvajā sabiedrībā un pārējos ilgtermiņa finanšu ieguldījumus iegādes vērtībā, kuri iegādāti, lai gūtu ienākumus nākotnē, un nav paredzēti pārdošanai gada laikā pēc bilances datuma.

corsa capital bez depozīta bonusa binārām opcijām signāli binārām opcijām ir vislabākie

Ilgtermiņa ieguldījumu objektu, kura vērtība ir būtiski lielāka par tā iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksu, vai novērtējumu iepriekšējā pārskata taksācijas gada bilancē, var pārvērtēt atbilstoši augstākai vērtībai, ja pārskata vietņu interneta ieņēmumus pieņemt, ka vērtības paaugstinājums būs ilgstošs.

Ja ilgtermiņa ieguldījumu objekta vērtība bilances datumā ir zemāka par tā atlikušo vērtību un sagaidāms, ka vērtības norakstījums būs ilgstošs, attiecīgais objekts vērtējams atbilstoši zemākajai vērtībai. Pārvērtēšanas rezultātā radušos vērtības pieaugumu vai vērtības norakstījumu iegrāmato saim­nieciskās darbības kapitālā.

Sabiedrība šīs tiesības zaudē, ja turpmākajos pārskata gados tā pārsniedz minētās robežvērtības un tas atkārtojas divus pārskata gadus pēc kārtas. Ja sabiedrības saimnieciskās darbības rādītāji pa gadiem svārstās un tā katru pārskata gadu atbilst citai sabiedrību kategorijai, attiecīgā sabiedrība gada pārskata sagatavošanā ievēro augstākai sabiedrību kategorijai ja salīdzina kategoriju, kurai tā atbilst kārtējā pārskata gadā, ar to, kurai tā atbilda iepriekšējā pārskata gadā paredzētos noteikumus.

Ja nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļu objekts pārvērtēts atbilstoši augstākai vai zemākajai vērtībai, ikgadējās nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījuma vai pamatlīdzekļu nolietojuma summas turpmāk aprēķina, ņemot vērā attiecīgā objekta vērtību pēc pārvērtēšanas.

Krājumu uzskaites posteņos norāda izejvielu, materiālu, nepabeigto ražojumu un izstrādājumu, gatavo ražojumu un izstrādājumu, preču pārdošanai, darba dzīvnieku un produktīvo dzīvnieku vērtību. Pārskata vietņu interneta ieņēmumus krājumu atlikumus bilancē norāda iegādes vērtībā pirkšanas cenās.

 1. Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem
 2. Dzīvokļu īpašniekiem, autorizējoties portālā, ir iespēja piekļūt dzīvojamās mājas lietai jebkurā ērtā laikā no jebkuras vietas, kur pieejams interneta savienojums, kas būtiski palielina iespējas katram dzīvokļa īpašniekam būt informētam par dzīvojamajā mājā veiktajām obligātajām un citām pārvaldīšanas darbībām, iepazīties ar dažādiem dokumentiem — gan ar dokumentiem, kas satur pamatinformāciju par dzīvojamo māju, gan dokumentiem, kas tiek regulāri aktualizēti.

Pašražoto krājumu atlikumus bilancē norāda ražošanas pašizmaksā vai zemākajās tirgus cenās. Postenī "Debitori" norāda individuālā komersanta prasījumus no citām personām piemēram, pircējiem, pakalpojumu saņēmējiem, nomniekiem, aizdevumu saņēmējiem par nesamaksāto vai aizdoto naudu vai citām lietām, kā arī valsts budžetā vai pašvaldību budžetos pārmaksātos nodokļus un nodevas. Ja debitoru parāds maksājams ārvalsts valūtā, tā summu sākotnēji aprēķina euro pēc grāmatvedībā izmantojamā ārvalstu valūtas kursa, kas ir spēkā darījuma dienas sākumā.

Ja šāds debitoru parāds bilances datumā vēl nav samaksāts, tā atlikumu bilancē norāda, pārrēķinātu euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata taksācijas gada pēdējās dienas beigās. Šī atlikuma pārrēķināšanā iegūto novērtējuma palielinājumu euro turpmāk — pozitīvā starpība iegrāmato ieņēmumos, bet novērtējuma samazinājumu euro turpmāk — negatīvā starpība noraksta izdevumos.

trīs veidi, kā nopelnīt naudu vai ir grūti nopelnīt bitkoinu

Postenī "Nākamo periodu izdevumi" norāda izdevumus, kas veikti kārtējā vai iepriekšējos pārskata taksācijas gados, bet tiks iekļauti saimnieciskās darbības izdevumos nākamajos pārskata taksācijas gados piemēram, samaksātā nomas maksa par vairākiem gadiem, izdevumi, kas radušies saistībā ar zemes kaļķošanu, ganību ierīkošanu, dziļaršanu, teritorijas labiekārtošanu. Postenī "Uzkrātie pārskata vietņu interneta ieņēmumus norāda saņemamās summas, kas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ir skaidri zināmas, bet attaisnojuma dokumenta sagatavošanas datums nav pienācis.

Postenī "Vērtspapīri" norāda akcijas, citus līdzdalību apliecinošus dokumentus un parāda vērtspapīrus to iegādes vērtībā, ja tie iegādāti tālākai pārdošanai tirdzniecībai vai ja tiem ir īss dzēšanas atpirkšanas termiņš. Ja attiecīgo apgrozāmo līdzekļu piemēram, krājumu, vērtspapīru tirgus cena ir ievērojami zemāka par sākotnēji iegrāmatoto vērtību, bilancē norāda investīciju projekti ethereum vērtību.

Starpību noraksta izdevumos.

opciju teorijas veidotāji ienākumu iespējas

Postenī pārskata vietņu interneta ieņēmumus norāda individuālā komersanta kasē esošās skaidrās naudas summu un kredītiestāžu vai krājaizdevu sabiedrību kontos esošās bezskaidrās naudas summu euro un ārvalstu valūtās. Ja kasē vai kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības kontā ir attiecīgi skaidrā vai bezskaidrā nauda ārvalsts ooo vk tirdzniecība, tās summu sākotnēji aprēķina euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā darījuma dienas sākumā.

Skaidrās un bezskaidrās naudas atlikumu ārvalsts valūtā bilancē norāda, pārrēķinātu euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata taksācijas gada pēdējās dienas beigās.

Šo atlikumu pārrēķināšanā iegūto pozitīvo starpību iegrāmato ieņēmumos, bet negatīvo starpību noraksta izdevumos. Bilances pasīvā norāda individuālā komersanta pašu kapitālu, kā arī ilgtermiņa un īstermiņa kreditoru parādus. Par pašu kapitālu uzskata starpību starp bilances aktīvu kopsummu un ilgtermiņa un īstermiņa kreditoru parādu kopsummām.

Parādus, kas maksājami vēlāk nekā gada laikā pēc bilances datuma, uzskata par ilgtermiņa kreditoru parādiem.

Pārē­jos parādus uzskata par īstermiņa kreditoru parādiem. Postenī "Saimnieciskās darbības kapitāls" norāda summu, kas atbilst attiecīgā grāmatvedības konta atlikumam pārskata taksācijas gada beigās. Sākotnēji atverot grāmatvedības kontu, kurā tiek uzskaitīts saimnieciskās darbības kapitāls, kā šī konta atlikumu var norādīt summu, kas atbilst šo noteikumu Turpmāk katra pārskata taksācijas gada sākumā šajā kontā pārgrāmato iepriekšējā gada beigās norādīto šī konta atlikumu un grāmatvedības konta atlikumu, kurā tiek uzskaitīta pārskata taksācijas gada ieņēmumu un izdevumu starpība, bet gada beigās iegrāmato arī šo noteikumu Individuālais komersants pārskata taksācijas gadā var papildus ieguldīt līdzekļus piemēram, naudu vai pamatlīdzekli saimnieciskajā darbībā turpmāk - personiskie ieguldījumi vai izņemt līdzekļus no saimnieciskās darbības, lai izmantotu savām personiskajām vajadzībām turpmāk - personiskajām vajadzībām izņemtie līdzekļi.

Personiskos pārskata vietņu interneta ieņēmumus un personiskajām vajadzībām izņemtos līdzekļus pārskata taksācijas gada laikā uzskaita grāmatvedības reģistros šim nolūkam atvērtā grāmatvedības kontā vai divos atsevišķos grāmatvedības kontos, kurus pārskata taksācijas gada beigās slēdz. Veicot šo kontu slēguma ierakstus, tajos uzskaitītās summas iegrāmato kontā, kurā tiek uzskaitīts saimnieciskās darbības kapitāls. Saimnieciskajā darbībā ieguldīta izmantota pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību, kas aprēķināta noteikta saskaņā ar šo noteikumu Par saimnieciskās darbības ienākumu samaksātās iedzīvotāju ienākuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa summas, ja individuālais komersants tās samaksājis no saimnieciskajai darbībai nošķirtās naudas, grāmatvedības reģistros ieraksta kā personiskajām vajadzībām izņemtos līdzekļus.

Postenī "Pārskata taksācijas gada ieņēmumu un izdevumu starpība" norāda summu, kas vienāda ar ieņēmumu un izdevumu pārskata postenī "Ieņēmumu un izdevumu starpība" norādīto summu. Ja šajā postenī ir negatīvs skaitlis, arī bilancē norāda negatīvu skaitli. Ja kreditoru parāds maksājams ārvalsts valūtā, tā summu sākotnēji aprēķina euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā darījuma dienas sākumā.

Paplašinot EDS iespējas,

Ja šāds kreditoru parāds bilances datumā vēl nav samaksāts, to bilancē norāda, pārrēķinātu euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas pārskata vietņu interneta ieņēmumus spēkā pārskata taksācijas gada pēdējās dienas beigās. Šī atlikuma pārrēķināšanā iegūto pozitīvo starpību noraksta izdevumos, bet negatīvo starpību iegrāmato ieņēmumos. Postenī "Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm" norāda aizņēmumu pamatsummas no kredītiestādēm un krājaizdevu sabiedrībām, kuru samaksas termiņš noteikts vēlāk nekā gadu pēc bilances datuma.

Postenī "Citi ilgtermiņa parādi" norāda ilgtermiņa naudas aizņēmumus no citām personām, kā arī parādu summas par nomā ar izpirkuma tiesībām finanšu nomā paņemtu pamatlīdzekli, kuras maksājamas vēlāk nekā gadu pēc bilances datuma. Postenī "Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm" norāda pārējos parādus kredītiestādēm un krājaizdevu sabiedrībām, kuri nav norādīti postenī "Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm".

 • Uzrakstiet robotu opcijām
 • Kurš kļuva bagāts ar bināro opciju pārskatiem
 • Par tiesībām iepazīties ar tāmi | smedia.lv
 • Trīs receptes nodokļu ieņēmumu palielināšanai
 • Kopiju platformas darījumi
 • Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums
 • Jaunumi un izmaiņas | Valsts ieņēmumu dienests

Postenī "Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" norāda individuālā komersanta saistību kopsummu pret valsts budžetu un pašvaldību budžetiem par maksājamiem nodokļiem un nodevām, arī individuālā komersanta kā darba devēja saistības par darbiniekiem aprēķinātajām algas nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summām, kā arī ar šiem maksājumiem saistīto nokavējuma naudu un soda naudu kopsummu.

No saimnieciskās darbības ienākuma aprēķinātās iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas grāmatvedības reģistros neieraksta un bilancē un ieņēmumu un izdevumu pārskatā neiekļauj.

fortu tirdzniecības iespēju noslēpumi bināro opciju tirdzniecība pret tendenci

Postenī "Pārējie kreditori" norāda pārskata vietņu interneta ieņēmumus komersanta saistības pret citām personām par īstermiņa aizņēmumiem, saņemtajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem, saistības pret darbiniekiem par algām vai citiem maksājumiem un pārējos īstermiņa kreditoru parādus, arī parādu summas par nomā ar izpirkuma tiesībām finanšu nomā paņemtu pamatlīdzekli, kuras maksājamas gada laikā pēc bilances datuma. Postenī "Nākamo periodu ieņēmumi" norāda saņemtos ieņēmumus naudā, citās lietās vai pakalpojumu veidā, kas attiecas uz nākamajiem pārskata taksācijas gadiem piemēram, avansa maksājumi par produkcijas vai preču piegādi vai tiesībām izmantot individuālā komersanta īpašumu, vai atbalsts gadījumos, kas minēti šo noteikumu III1 nodaļā.

Postenī "Uzkrātās saistības" norāda maksājamās summas, kas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ir skaidri zināmas, bet par tām nav saņemti attaisnojuma dokumenti. Ieņēmumu un izdevumu pārskata sagatavošana Ieņēmumu un izdevumu pārskatā norāda individuālā komersanta saimnieciskās darbības ieņēmumus, ar tiem sais­tītos izdevumus un to starpību pārskata taksācijas gadā. Ieņēmumus un izdevumus ārvalsts valūtā ieņēmumu un izdevumu pārskatā norāda, pārrēķinātus euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā šo ieņēmumu gūšanas vai izdevumu izdarīšanas dienas sākumā.

Posteņu grupā "Ieņēmumi" kopumā, bet ar arābu cipariem apzīmētajos posteņos - pa atsevišķiem ieņēmumu veidiem - norāda pārskata taksācijas gada saimnieciskās darbības ieņēmumu kopsummu neatkarīgi no to formas naudā, citās lietās vai pakalpojumu veidā.

interneta tirdzniecības iztika Bināro opciju pamati Video

Postenī "Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas" norāda ieņēmumus no lauksaimnieciskās produkcijas pārdošanas un lauku tūrisma pakalpojumiem, neskaitot summas, kas saņemtas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai. Postenī "Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem" norāda ieņēmumus no pārējās saimnieciskās darbības izņemot lauksaimniecisko ražošanu.

Vietnes ātruma interpretēšana - Analytics Palīdzība

Postenī "Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai" norāda summas, kas saņemtas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai atbilstoši šo noteikumu Postenī "Citi ar nodokli neapliekamie ieņēmumi" norāda citus saņemtos ieņēmumus, kas attiecas uz saimniecisko darbību un kuri atbilstoši likumam 10 par binārajām opcijām Par iedzīvotāju ienākuma nodokli " netiek aplikti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Postenī "Ieņēmumi no pārējā saņemtā atbalsta" norāda citas saņemtās atbalsta summas, kas nav valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai atbilstoši šo noteikumu Postenī "Pārējie ieņēmumi" norāda pārējos ieņēmumus, kas attiecas uz saimniecisko darbību un kuri atbilstoši likumam " Par iedzīvotāju ienākuma nodokli " tiek aplikti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, arī ieņēmumus no saņemtās apdrošināšanas atlīdzības, pamatlīdzekļu, citu ilgtermiņa ieguldījumu vai apgrozāmo līdzekļu pārdošanas.

Šajā postenī norāda arī pozitīvo starpību, kas radusies pēc ārvalsts valūtā maksājamo debitoru parādu atlikumu un ārvalsts valūtas atlikumu pārrēķināšanas no attiecīgās ārvalsts valūtas uz euro, kā arī negatīvo starpību, kas radusies pēc ārvalsts valūtā maksājamo kreditoru parādu atlikumu pārrēķināšanas no attiecīgās ārvalsts valūtas uz euro.

Posteņu grupā "Izdevumi" kopsummā, bet ar arābu cipariem apzīmētajos posteņos - pa atsevišķiem izdevumu veidiem - norāda tos izdevumus, kas ir saistīti ar posteņu grupā "Ieņēmumi" norādīto ieņēmumu gūšanu un attiecas uz pārskata taksācijas gadu. Postenī "Materiālu izdevumi" norāda pārskata taksācijas gadā izlietoto krājumu vērtību.

Postenī "Darba samaksa" norāda pārskata taksācijas gadā aprēķināto darba algu, atlīdzību, aprēķinātos likumā paredzētos maksājumus darbiniekiem darbnespējas gadījumos bruto summās vai citu darba samaksai pielīdzināmu maksājumu summas pirms algas nodokļa un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summas atskaitīšanas turpmāk - bruto summaskā arī uzņēmējdarbības riska valsts nodevu.

Postenī "Sociālās apdrošināšanas maksājumi" norāda pārskata taksācijas gadā aprēķinātās individuālā komersanta kā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summas, naudas kā izmantot bināro opciju privātajos pensiju fondos un citus ar darbinieku sociālo apdrošināšanu saistītus naudas maksājumus.

Postenī "Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums pārskata vietņu interneta ieņēmumus norakstīšana" norāda īpašumā esošo vai nomā ar izpirkuma tiesībām finanšu nomā paņemto pamatlīdzekļu nolietojuma vērtības norakstīšanas summu, kā arī nemateriālo ieguldījumu nolietojuma vērtības norakstīšanas summu.