Jaunākās ziņas par cigarešu tirdzniecību

Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem. Šī Līguma ietvaros 0.

VID atklāj 2,7 miljonus kontrabandas cigarešu zāģmateriālu kravā

Pielikuma Pielikumā norādītie marķējumi, kodi un citi apzīmējumi attiecībā uz "BAT" cigarešu tirgu identifikāciju un "BAT" uzņēmumu veikto "BAT" cigarešu tirdzniecību saviem klientiem. Konfiskāciju veikušajai iestādei ir tiesības izņemt paraugus "BAT" ekspertīzei. Pēc pieprasījuma "BAT" arī iesniedz rēķinu kopijas par konfiscētajām "BAT" cigaretēm, kuras "BAT" uzņēmums pārdevis Pirmajam pircējam, kā arī jebkuru samaksas uzskaiti attiecībā uz maksājumiem, kas saņemti par konfiscētajām "BAT" cigaretēm.

Neatkarīgās laboratorijas atzinums ir galīgs un ir balstīts uz 3. Ar neatkarīgās laboratorijas lēmuma saņemšanu saistītās izmaksas sedz jautājuma izskatīšanā zaudējusī Puse.

Keramzīta vietā cigaretes :: Dienas Bizness

Puses vienojas, ka gadījumā, ja pirms Noslēgšanas datuma iegūtā konfiskācijas informācija ievērojami atšķiras no pēc Noslēgšanas datuma iegūtās konfiskācijas informācijas attiecībā uz to, vai konkrētā konfiscētā prece uzskatāma vai nav uzskatāma par "pārdotu mazumtirdzniecībā" šī Līguma izpratnē, iepriekšminēto 9 deviņu mēnešu periodu pagarina par papildus 3 trim mēnešiem pēc jebkuras Puses pieprasījuma.

Ja Puses nespēj vienoties par definīciju vai formulu 9 deviņu mēnešu vai 12 divpadsmit mēnešu, ja periods tiek pagarināts laikā pēc šī Līguma stāšanās spēkā, jautājums uzskatāms par strīdu, kas risināms saskaņā ar Nav atļauts pieprasīt "BAT" veikt jebkādus maksājumus saskaņā ar 3.

Maksājumi par produktiem, kuri konfiscēti pēc 9 deviņu mēnešu termiņa beigām atkal, neietverot nekādus pagarinājumus un pirms kritēriju tam, vai konfiscētās cigaretes ir vai nav uzskatāmas par pārdotām mazumtirdzniecībā šī Līguma izpratnē, noteikšanas, tiek uzkrāti un nav atļauts pieprasīt "BAT" veikt jebkādus šādus maksājumus līdz brīdim, kad tiek apstiprināti visām Pusēm pieņemami kritēriji. Jebkāds atlikušais apjoms, kas paliek pāri no visos citos aspektos atbilstošiem konfiscētajiem produktiem ir pamats maksājumu veikšanai saskaņā ar 3.

Ja kāda no Pusēm uzskata, ka šī Līguma ietvaros pastāv vai varētu rasties būtiska un nepārejoša neatbilstība, kam par iemeslu ir punktos 3.

Ja strīds ir nodots izskatīšanai šķīrējtiesā jaunākās ziņas par cigarešu tirdzniecību ar OLAF jāinformē par jebkādām būtiskām Standartu izmaiņām.

Sākotnēji 16 dalībnieki (2,3 procenti) lietoja e-cigaretes

Pēc tam, kad "BAT" uzņēmumi ir apstiprinājuši Vienoto platformu, tās ievērošana kļūst obligāta. Tāpat arī šajās nodarbībās var piedalīties Ieinteresēto dalībvalstu pārstāvji.

Šīs programmas var veidot daļu no 5. Šīs apmācības un informācija tiek pēc nepieciešamības atjaunotas. Nodarbības var apvienot ar 5. Minētā kopējā summa samaksājama 20 ikgadējos maksājumos, "BAT" veicot pirmo maksājumu jaunākās ziņas par cigarešu tirdzniecību piecas dienas pēc Noslēgšanas datuma un katru nākošo maksājumu veicot katru gadu 5.

Bauskas novadā augustā atklātas divas nelegālā alkohola un cigarešu tirdzniecības vietas

Pielikumu, ja vien noteiktā diena ir darbadiena atbilstoši definīcijai Pielikumu, ka arī šī Līguma darbību un nākotnē veicamās iespējamās darbības un uzlabojumus, kā arī izmaiņu ieviešanas nepieciešamību. Kā šajā Līgumā, tā līdzīgos līgumos ar citiem Sadarbības uzņēmumiem, ES un ieinteresētās dalībvalstis ir noteikušas politiku tehnoloģiju pielietošanas standartiem cīņā pret nelegālo cigarešu tirdzniecību attiecībā uz rezultātiem, kas sasniedzami, pielietojot tehnoloģijas, taču nenosakot konkrēta zīmola vai īpašnieka tehnoloģijas pielāgošanas vai iegādāšanās nepieciešamību.

Par starpnieku Puses 7 septiņu dienu laikā pēc rakstveida paziņojuma par starpniecību ar vienošanos ieceļ neitrālu trešo personu turpmāk tekstā - Starpnieks šādas vienošanās nenoslēgšanas gadījumā ikvienai no Pusēm ir tiesības lūgt Starpnieku iecelt Efektīvas strīdu risināšanas centram ESRC.

nopelnīt ātri un daudz naudas

Ar Starpnieka palīdzību Puses rakstveidā vienojas par starpniecības kārtību šādas vienošanās nenoslēgšanas gadījumā Starpnieks rīkojas saskaņā ar ESRC procedūrām. Ja Strīds netiek atrisināts par labu kādai no Pusēm 30 trīsdesmit dienu laikā pēc rakstveida paziņojuma par starpniecību, vai ja Puse nepiedalās vai atsakās piedalīties, vai izstājas no jaunākās ziņas par cigarešu tirdzniecību starpniecībā, katrai Pusei ir tiesības vērsties ar Strīdu šķīrējtiesā atbilstoši Ikviena no Pusēm sedz savus saistībā ar šajā punktā noteikto starpniecību radušos izdevumus, un izdevumus, kas nav konkrēti attiecināmi ne uz vienu no Pusēm, vienādās daļās sedz ES un "BAT".

Šķīrējtiesa var pieprasīt pusēm tikšanos un tiesas procesa noturēšanu citā vietā, nevis Ženēvā. Šādā gadījumā Puses vienojas, ka šāds pieprasījums nemaina nosacījumu, ka šķīrējtiesas atrašanās vieta ir Ženēva. Dokumenti, kuri nav tulkoti angļu valodā, netiek tulkoti, ja vien Puses nav par to vienojušās vai ja to nepieprasa šķīrējtiesa. Šķīrējtiesas dokumentus, tostarp šķīrējtiesas lēmumu, var publicēt, ja Pusei šādu nepieciešamību nosaka tiesisks pienākums, lai aizsargātu vai nodrošinātu likumīgas tiesības, vai lai izpildītu vai apstrīdētu šķīrējtiesas lēmumu bona fide tiesvedības procesā valsts tiesā vai citā tiesu iestādē.

Pielikumā noteikto produktu identifikācijas prasību īstenošanas izdevumus pirms Līguma izbeigšanas, "BAT" rakstveidā paziņo par savu vēlmi Eiropas Komisijai turpmāk tekstā - Izbeigšanas paziņojums.

stratēģijas, kā strādāt pie binārajām opcijām

Ja šīs Puses nespēj vienoties par risinājumu 60 sešdesmit dienu laikā no paziņojuma par izbeigšanu, šo paziņojumu var iesniegt izskatīšanai kā Strīdu saskaņā ar Pielikumā noteikto produktu identifikācijas prasību īstenošanas izdevumus. Pielikumā noteikto produktu identifikācijas prasību īstenošanas izdevumi.

Populārākais šodien

Pielikumā noteikto produktu identifikācijas prasību īstenošanas izdevumi, šīs Līgums uzskatāms par grozītu saskaņā ar šo punktu, izņemot gadījumu, ja saskaņā ar 3. Šādā gadījumā: a visi "BAT" saskaņā ar šo Līgumu veicamie maksājumi tiek jaunākās ziņas par cigarešu tirdzniecību par summām, kuras citkārt būtu maksājamas jebkurai un visām tām Ieinteresētajām dalībvalstīm attiecībā uz kurām ir izbeigts samaksas pienākums; un b pēc daļējas Līgumā noteikto maksājuma pienākumu izbeigšanas attiecībā uz jebkuru konkrētu Ieinteresēto dalībvalsti -valstīmšī Ieinteresētā dalībvalsts -valstis nav tiesīga saņemt no "BAT" nekādu šajā Līgumā noteikto ar finansēm nesaistītu atbalstu.

Visas pārējās glabājumā esošās summas tiek atbrīvotas un jaunākās ziņas par cigarešu tirdzniecību "BAT". Visi paziņojumi Ieinteresētajai dalībvalstij uzskatāmi par pienācīgi iesniegtiem šī Līguma izpratnē, ja tie ir iesniegti OLAF Direktoram saskaņā ar šo punktu. Jebkāds paziņojums vai informācija šī Līguma ietvaros attiecībā uz jebkuru tā ietvaros radušos Strīdu tiek iesniegts arī Eiropas Iet opciju aprēķins Juridiskā dienesta Ģenerāldirektoram.

Šajā Līguma punktā atsauce uz laiku ir atsauce uz vietējo laiku adresāta valstī.

Atsauces uz darba dienu šajā Līgumā nozīmē dienu, kas nav sestdiena vai svētdiena, un kurā bankas Briselē ir atvērtas darījumiem ar pārējām atsaucēm uz "dienām" tiek saprastas kalendārās dienas. Neesot pretrunā ar iepriekšminēto, ikviena no Pusēm var paļauties uz skaidri izteiktiem apliecinājumiem jebkādā vēstulē, kas saņemta no citas Puses vai tās juridiskā padomnieka Noslēgšanas datumā vai tieši pirms tā. Jebkuram Izpildītājam, kurš uzsāk "BAT" cigarešu ražošanu pēc minētā 18 astoņpadsmit mēnešu perioda ir pienākums ievērot šī Līguma attiecīgās prasības no "BAT" cigarešu ražošanas uzsākšanas datuma.

ES un Ieinteresētās dalībvalstis vienojas, ka nedrīkst bez pamatojuma liegt piekrišanu šajā apakšpunktā minētajam pamatotajam termiņa pagarinājuma lūgumam.

Seko aktualitātēm

ES un Ieinteresētās dalībvalstis rīkosies labā ticībā, lai izskatītu jebkuru šādu pieprasījumu un var to apmierināt, ja tas atbilst šī Līguma nolūkiem. ES un Ieinteresētās dalībvalstis vienojas, ka nedrīkst bez pamatojuma liegt piekrišanu šādam lūgumam.

virtuves tirdzniecības centrs

Latvijas Republikas vārdā.