Pirmie soļi nekustamā īpašuma izīrētājam | Valsts ieņēmumu dienests

Papildu ienākumi bez maksas. Informācija par Iedzīvotāju ienākuma nodokli no kapitāla | Luminor

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa struktūra 1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis turpmāk — nodoklis ir nodoklis, ar ko apliek fiziskās personas gūtos ienākumus, un tas sastāv no: 1 algas nodokļa, ko par darba ņēmēja gūtajiem ienākumiem aprēķina un maksā darba devējs; 2 patentmaksas, kas ir pašvaldību noteikts avansa maksājums par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanu; 3 nodokļa par ienākumiem no uzņēmējdarbības, ja tie nav peļņas nodokļa objekts, no individuālā darba turpmāk — saimnieciskā darbībano īpašuma un citiem avotiem.

Laidienu arhīvs

Nodoklis tiek aprēķināts un iemaksāts budžetā divējā kārtībā: avansā, arī algas nodokļa un patentmaksas veidā, un rezumējošā kārtībā, sastādot gada ienākumu deklarāciju turpmāk — deklarācija. Nodokļa maksātāji Nodokli maksā: 1 Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojošās personas, kuras taksācijas gadā ir guvušas ienākumus Latvijā un ārvalstīs; 2 personas, kurām Latvijas Republika nav pastāvīgā dzīvesvieta un kuras taksācijas gadā ir guvušas ienākumus no Latvijas Republikā reģistrētajām juridiskajām personām vai Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojošām fiziskajām papildu ienākumi bez maksas, vai no saimnieciskās darbības un īpašumiem, kas atrodas Latvijas Republikā.

Ar nodokli apliekamais objekts 1. Ar nodokli tiek aplikts nodokļa maksātāja turpmāk — maksātājs kalendārā gada apliekamo ienākumu apjoms. Algas nodokļa objekts ir maksātāja mēneša apliekamie ienākumi. Maksātāja gada algas nodokļa maksātāja — mēneša apliekamais ienākums ir viņa gada mēneša ienākums, izņemot šā likuma www naudas brds es pelna naudu internet. Nodokļa aprēķināšanas un ņemšanas veids 1.

Nodokli aprēķina un budžetā iemaksā: 1 maksātāja algas nodokli — darba devējs; 2 no ienākumiem, kas noteikti šā likuma Maksātājs, izņemot personas, kas minētas šā likuma Taksācijas gada laikā tiek izdarīti nodokļa avansa maksājumi. Ierobežojumi darba devējam 1. Darba devējam ir aizliegts nodarbināt personas, kas neiesniedz algas nodokļa grāmatiņu turpmāk — grāmatiņaalgas nodokļa gada karti turpmāk — gada karte vai termiņuzturēšanās atļauju, kas izdota Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā un dod tiesības strādāt algotu darbu Latvijas Republikā turpmāk — darba atļauja.

Šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz steidzamu, īslaicīgu, vienreizēju darbu pildīšanu, par kuriem norēķins tiek izdarīts tūlīt pēc darbu izpildīšanas. Šādā veidā vienu personu var nodarbināt ne vairāk kā 43 stundas mēnesī vai 10 stundas nedēļā. Ierobežojumi darba ņēmējam Katram Papildu ienākumi bez maksas Republikas pastāvīgajam iedzīvotājam var būt tikai viena grāmatiņa, kuru izsniedz valsts finansu inspekcija vai pašvaldība pēc viņa dzīvesvietas. Ja persona ir nodarbināta vairākās darbavietās, tai finansu inspekcija pašvaldība līdz ar grāmatiņu izsniedz vienu vai vairākas gada papildu ienākumi bez maksas.

Grāmatiņa vai alobt binārās opcijas karte ir jāiesniedz attiecīgi pamatdarba vietā vai papildu darba vietā. Darba ņēmējs gada karti iesniedz, arī slēdzot darba līgumu. Grāmatiņu un gada karšu izsniegšanas kārtību nosaka Latvijas Republikas valdība.

Maksātāja gada ienākums Maksātāja gada ienākums ir visa taksācijas gada laikā viņa iegūto naudas papildu ienākumi bez maksas naturālo vērtību kopums. Gada apliekamā ienākuma avoti 1. Maksātāja gada apliekamo ienākumu veido ienākumi, par kuriem ir jāmaksā algas nodoklis, un pārējie ienākumi. Pie ienākumiem, par kuriem ir jāmaksā algas nodoklis, tiek pieskaitīta darba alga, prēmijas, vienreizēja un sistemātiska rakstura atlīdzība un citi ienākumi, ko darba ņēmējs saņem uz pašreizējo vai iepriekšējo darba attiecību papildu ienākumi bez maksas uzņēmējsabiedrībās, valsts uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kā arī atlīdzība par valsts dienesta pienākumu izpildi un ienākumi par darba līguma izpildi.

Pie pārējiem fiziskās personas ienākumiem, par kuriem ir jāmaksā nodoklis, tiek pieskaitīti: 1 ienākumi no saimnieciskās darbības, ja tas nav peļņas nodokļa objekts; 2 ienākumi, ko uzņēmējsabiedrības, uzņēmuma iestādes, organizācijas dalībnieki saņem uzņēmējsabiedrības, uzņēmuma iestādes, organizācijas likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā; 3 ienākumi no nekustamā īpašuma ēku, ēku daļu, dzīvokļu, zemes iznomāšanas vai izīrēšanas; 4 ienākumi no lietas zemes, telpas nodošanas tālāk apakšnomniekam vai apakšīrniekam; 5 ienākumi no kustamās mantas iznomāšanas; 6 ienākumi no intelektuālā īpašuma autoratlīdzība; zinātnes, literatūras un mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru un viņu mantinieku honorāri ; 7 no uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām iestādēm, organizācijām saņemtie dāvinājumi; 8 citi ienākumi, kas nav minēti šā likuma 9.

Attaisnotie izdevumi 1. Pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada mēneša apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti šādi maksātāja izdevumi: 1 izmaksātā sociālā nodokļa summa un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumi; 2 izdevumi par maksātāja un viņa ģimenes locekļu kvalifikācijas paaugstināšanu, specialitātes iegūšanu, izglītības iegūšanu un par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu.

papildu ienākumi bez maksas

Minēto izdevumu sastāvu un normas nosaka Latvijas Republikas valdība; 3 summas, kas ziedojuma, dāvinājuma vai pārskaitījuma veidā atvēlētas Latvijas Republikas likumdošanas aktos paredzētajā kārtībā apstiprinātiem fondiem un programmām; 4 zinātnes, literatūras un mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru izdevumi, kuri saistīti ar šo darbu radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu un par kuriem autori saņem autoratlīdzību honorāru.

Minēto izdevumu sastāvu un normas nosaka Latvijas Republikas valdība. Pirms darba ņēmēja ienākuma aplikšanas ar algas nodokli no mēneša ienākuma apjoma tiek atskaitīta darba ņēmēja samaksātā sociālā nodokļa summa un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumi. No saimnieciskās darbības gūtā apliekamā ienākuma noteikšana 1.

Jāveic, ja no ieguldījumu konta izmaksāto līdzekļu apmērs pārsniedz iemaksāto līdzekļu kopsummu Jāveic, gūstot ienākumu no katra finanšu instrumentu pārdošanas darījuma Ienākuma deklarēšana Kopā ar gada ienākumu deklarāciju Ir atkarīga no ceturksnī gūtā ienākuma apmēra, izmantojot formu par ienākumu no kapitāla pieauguma DK Deklarācijas iesniegšanas termiņš No taksācijas gadam sekojošā gada 1.

Fiziskās personas ienākums no saimnieciskās darbības tiek aprēķināts kā šajā pantā noteikto ieņēmumu un izdevumu starpība. Ieņēmumos, kas gūti no saimnieciskās darbības, tiek ieskaitīti: 1 ieņēmumi no preču, darbu un pakalpojumu realizācijas; 2 ieņēmumi no īpašuma un telpu iznomāšanas vai izīrēšanas; 3 summas, kas saņemtas soda naudas veidā.

Ja Latvijas Republikas valdība atsevišķu šā panta trešajā daļā paredzēto izdevumu veidiem noteikusi normas, izdevumos tiek ieskaitītas summas, kas nepārsniedz noteiktās normas.

papildu ienākumi bez maksas

Maksātājam jāveic Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktā ieņēmumu un ar ienākuma gūšanu saistīto izdevumu uzskaite. Gada mēneša neapliekamais minimums Maksātāja gada mēneša apliekamajā ienākumā netiek ietverta summa vienas personas gada mēneša neapliekamā minimuma apmērā.

papildu ienākumi bez maksas

Gada neapliekamo minimumu veido mēnešu neapliekamo minimumu summa. Mēneša neapliekamā minimuma apmēru nosaka Latvijas Republikas valdība. Atvieglojumi maksātājam 1. Maksātājam paredzēti šādi atvieglojumi: 1 par nestrādājošas aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas uzturēšanu — gada mēneša neapliekamā minimuma apmērā par katru šādu personu vienam no apgādniekiem; 2 atvieglojumi invaliditātes sakarā: a I vai II grupas invalīdam — gada mēneša neapliekamā minimuma apmērā; b III grupas invalīdam — divu trešdaļu apmērā no gada mēneša neapliekamā minimuma.

Ja šā panta pirmajā daļā minētās personas gūst ienākumus, maksātājs uzrāda to ienākumus savā deklarācijā. Maksātāja attaisnoto izdevumu un atvieglojumu pamatojums 1. Maksātāja tiesības uz attaisnoto izdevumu, ar saimnieciskās darbības veikšanu saistīto izdevumu un atvieglojumu izslēgšanu no apliekamā ienākuma pierādāmas dokumentāri un rodas ar brīdi, kad attiecīgie dokumenti iesniegti valsts finansu inspekcijai, algas nodokļa maksātāja papildu ienākumi bez maksas — ar brīdi, kad šādi dokumenti iesniegti darba devējam pamatdarba vietā.

Uz maksātāja iesniegto dokumentu pamata grāmatiņā tās izsniedzējs ieraksta atvieglojumu posteņus, bet darba devējs — šā likuma Par ierakstu pareizību solidāri atbildīgi ir darba devējs un maksātājs. Ja maksātājs dokumentus, kas apstiprina attaisnotos izdevumus un atvieglojumus, pamatotu iemeslu dēļ nav laikus iesniedzis, tie saskaņā ar finansu inspekcijas lēmumu tiek ņemti vērā bināro opciju reitings uz laiku no tiesību rašanās robotu iepirkšanās centri, bet ne ilgāku kā par vienu iepriekšējo gadu.

Nodokļa likmes 1.

Papildu ienākumi bez maksas mēneša apliekamais ienākums, kas noteikts kā starpība starp maksātāja gada ienākuma summu un summu, kura aprēķināta saskaņā ar šā likuma Nodokļa pamatlikme 25 procentu apmērā jāmaksā no apliekamā gada mēneša ienākuma, bet algas nodokļa maksātājam — no apliekamā mēneša ienākuma. Nodokļa papildlikme 10 procentu apmērā jāmaksā no summas, kas aprēķināta kā starpība starp gada mēneša apliekamā ienākuma summu un summu, kas vienāda ar 20 gada mēneša neapliekamajiem minimumiem.

Vērtības izteiksme 1. Ienākumi, attaisnotie izdevumi un izdevumi, kas izdarīti, veicot individuālo saimniecisko darbību, tiek noteikti Latvijas Republikas naudas vienībās. Ienākumi un izdevumi ārvalstu valūtā tiek pārrēķināti Latvijas Republikas naudas vienībās pēc Latvijas Bankas noteiktā oficiālā kursa, kas ir bijis spēkā ienākuma gūšanas vai izdevumu izdarīšanas dienā.

Naturālā mantiskā izteiksmē un pakalpojumu veidā gūtie ienākumi un izdarītie izdevumi tiek novērtēti naudas izteiksmē pēc tirgus cenām, kādas ir bijušas spēkā ienākuma gūšanas vai izdevumu izdarīšanas dienā. Algas nodokļa ieturēšana un maksāšana un nodokļa ieturēšana no ienākumiem, kuri nav saistīti ar darba attiecībām 1.

Informācija par Iedzīvotāju ienākuma nodokli no kapitāla

Algas nodokļa ieturēšanu un maksāšanu pārskaitīšanu budžetā veic darba devējs, kas nodarbina darba ņēmēju — nodokļa maksātāju. Algas nodoklis tiek aprēķināts atbilstoši pamatlikmei, bet šā panta ceturtajā daļā paredzētajos gadījumos — arī atbilstoši papildlikmei. Ar algas nodokli apliekamais mēneša ienākums ir: 1 Latvijas Republikā dzīvojošām personām pamatdarba vietā vietā, kur iesniegta grāmatiņa — starpība starp kalendārā mēneša ienākumu un mēneša neapliekamā minimuma, šā likuma Summu, kas aprēķināta kā starpība starp šā panta trešās daļas 3.

papildu ienākumi bez maksas

Algas nodoklis iemaksājams budžetā reizi mēnesī, kad bankā tiek saņemta nauda iedzīvotāju ienākumu izmaksai. Darba devēji, kas iedzīvotāju ienākumus izmaksā no kases ieņēmumiem, nesaņemot naudu bankā, iemaksā algas nodokli budžetā nākamajā dienā pēc algas izmaksas.

Darba devējs par darba ņēmējam izmaksātajām summām, kā arī par atskaitītajām summām un nomaksāto nodokli izdara attiecīgu ierakstu grāmatiņā vai gada kartē. Gadam beidzoties, darba devējs izdod darba ņēmējam, kā arī nosūta valsts finansu inspekcijai pēc savas atrašanās vietas paziņojumu par algas nodokli, kas samaksāts darba attiecību pastāvēšanas periodā, kopā ar paziņojumu par algas nodokli darba devējs nosūta arī maksātāja algas nodokļa karti.

Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamie ienākumi

Paziņojums par algas nodokli tiek nogādāts adresātam ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1. Ja darba attiecības izbeigušās pirms gada beigām, darba devējs grāmatiņā izdara ierakstu par algas nodokļa samaksāšanu un grāmatiņu izsniedz darba ņēmējam atlaišanas dienā.

Darba ņēmēja algas nodokļa karti darba devējs kopā ar paziņojumu par algas nodokli nosūta valsts finansu inspekcijai pēc savas atrašanās vietas.

Ja esat nolēmis izīrēt vai iznomāt sev piederošu nekustamo īpašumu, atcerieties, ka īpašuma izīrēšana jeb iznomāšana ir saimnieciskā darbība un no attiecīgi gūtajiem ienākumiem ir jāmaksā nodokļi. Papildu informāciju meklēt šeit. Ja obligāto iemaksu objekts ir mazāks par minimālo obligāto iemaksu objektu veic minimālās obligātās iemaksas 10 procentu apmērā valsts pensiju apdrošināšanai no starpības līdz minimālajam obligāto iemaksu objektam. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra triju mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām aprēķina minimālās obligātās iemaksas, kas papildus jāveic pašnodarbinātajam, un līdz trešā mēneša

Paziņojuma norakstu par algas nodokli darba devējs izsniedz darba ņēmējam, izbeidzoties darba attiecībām. Darba devējs izsniedz valsts finansu inspekcijai pēc savas atrašanās vietas izziņu par summām, kas izmaksātas personām, kurām Latvijas Republika nav pastāvīgā dzīvesvieta, no šīm summām izdarītajiem atskaitījumiem un samaksāto nodokli.

Uz paziņojuma par algas nodokli valsts papildu ienākumi bez maksas inspekcija pēc darba devēja atrašanās vietas izdara atzīmi, apliecinot, ka nodoklis ir samaksāts, un pārsūta šo paziņojumu valsts finansu inspekcijai pēc darba ņēmēja dzīvesvietas, ja tā ir citā administratīvajā rajonā. Personu ienākumi, kurus izmaksā uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības iestādes, organizācijasja tie nav saistīti ar darba attiecībām un nav atbrīvoti no aplikšanas ar nodokli, apliekami ar nodokli ienākumu izmaksas vietā atbilstoši nodokļa pamatlikmei.

Šo ienākumu skaitā ietilpst: 1 autoratlīdzība honorārsarī atlīdzība par autora pārdotajiem lietišķās un dekoratīvās papildu ienākumi bez maksas darbiem un tautas daiļamatniecības izstrādājumiem; 2 autoratlīdzība honorārskuru izmaksā autortiesību mantiniekiem; 3 atlīdzība, kuru izmaksā sagādes un citas organizācijas par medījumu jēlādām, medījumiem un to gaļu, medību trofejām, zoobarību un citu savvaļā iegūto produkciju; 4 apdrošināšanas atlīdzība pēc uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību iestāžu, organizāciju noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem.

Nodokli iepriekšminētajā kārtībā ietur, arī izmaksājot atlīdzību par steidzama, īslaicīga un vienreizēja darba izpildīšanu bez nodokļa kartes iesniegšanas, kad samaksu par darbu izmaksā tūlīt pēc darba izpildīšanas. Uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības iestādes, organizācijas par personām izmaksātajiem ienākumiem, kas minēti šā panta desmitajā daļā, un no tiem ieturēto nodokli maksātājam izsniedz dokumentu un nosūta par to paziņojumu valsts finansu inspekcijai pēc savas atrašanās papildu ienākumi bez maksas ne vēlāk papildu ienākumi bez maksas līdz nākamā mēneša Uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības iestādes, organizācijas par personām izmaksātajām summām, no kurām nav ieturēts nodoklis, bez nodokļa ieturēšanas, ja tās saistītas ar personu saimniecisko darbību, nosūta paziņojumu valsts finansu inspekcijai pēc savas atrašanās vietas ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša Nodokļa aprēķināšana no saimnieciskās darbības ienākuma un tā maksāšana avansā 1.

Līdz taksācijas gada 1. Ja maksāšanas periodā faktiskais ienākuma lielums mainās, maksātājs iesniedz precizētu nodokļa avansa maksājumu pārrēķinu.

Valsts finansu inspekcija mēneša laikā, pamatojoties uz iesniegtajiem maksātāja aprēķiniem par avansa maksājumu lielumu un tās rīcībā esošajiem datiem, precizē avansa maksājumu lielumu un paziņojumu par to nosūta maksātājam. Maksātājs patstāvīgi iemaksā budžetā aprēķinātos nodokļa avansa maksājumus par taksācijas gadu šādos termiņos: ne vēlāk ka Maksātāji, kuri saņem patentu individuālā darba veikšanai, līdz patenta saņemšanai samaksā patentmaksu, kas ir ienākuma nodokļa avansa maksājums.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas rezumējošā kārtība 1. Nodokļa aprēķināšanu un iemaksāšanu budžetā rezumējošā kārtībā veic maksātājs. Atbilstoši šim likumam nodoklis tiek aprēķināts par gada apliekamā ienākuma kopējo apjomu, un tas tiek atspoguļots deklarācijā.