Seko aktualitātēm

Peļņas ienākumu internets

Paplašinot EDS iespējas, Lūdzam ņemt vērā, ka EDS vizuālās identitātes risinājums neparedz izmaiņas EDS pamatfunkcionalitātē un sistēmas lietošanas kārtībā, dokumentu, pārskatu un reģistru struktūrā, terminoloģijā, kā arī esošajās kontrolēs. EDS vizuālās identitātes izmaiņu aprakstu skatīt sadaļā Informatīvie un metodiskie materiāli Funkcionalitāte būs pieejama lietotājiem no No

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums 1. Likumā lietotie termini 1 Likumā lietotie termini atbilst likumā " Par nodokļiem un nodevām ", likumā " Par grāmatvedību ", Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumāKredītiestāžu likumāKrājaizdevu sabiedrību likumāApdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumāIeguldījumu pārvaldes sabiedrību likumāAlternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā un Kooperatīvo sabiedrību likumā lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

Šis termins neattiecas uz ienākumu naudā vai citās lietās, ko saņem komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības likvidācijas gadījumā.

Kā Iesācējs Lai Iegūtu Naudu Internetā Bez Ieguldījumiem

Kuģa ekspluatācijas laikā netiek ieskaitīts kuģa remonta un kuģa brīvguļas laiks, kā arī laiks, kurā kuģis netiek ekspluatēts tā aresta vai nepārvaramas varas radītu apstākļu dēļ. Darbības nozare ietver visus tos sabiedrības aktīvus un pasīvus, kas no organizatoriskā viedokļa ir patstāvīgs ekonomiskās darbības veids.

ax trading llc darbinieku atsauksmes

Pārejas noteikumu Nodokļa likme peļņas ienākumu internets taksācijas periods 1 Nodokļa likme ir 20 procenti no aprēķinātās ar nodokli apliekamās bāzes, kura pirms nodokļa likmes piemērošanas koriģēta saskaņā ar šā likuma 4. Ar nodokli apliekamā bāze 1 Šā likuma 2. Aprēķinot ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo bāzi šā panta otrās daļas 2.

Ja nodokļa maksātājs beidz maksāt uzņēmumu ienākuma nodokli, neveicot likvidāciju, tā likvidācijas kvotai tiek pielīdzināta arī uzkrājumiem novirzītā peļņas daļa, kā arī grāmatvedības uzskaitē ārpusbilances posteņos uzskaitītā peļņas daļa un šī summa veido ar nodokli apliekamo bāzi. Ja nodokļa maksātājs nodod aktīvu, kurš grāmatvedības uzskaitē ir uzskaitīts kā pamatlīdzeklis, un nodokļa maksātāja un tā pastāvīgās pārstāvniecības darījumu uzskaite tiek veikta dalīti, šā aktīva vērtību ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē iekļauj pakāpeniski tādā apmērā, kādā laikposmā pēc aktīva nodošanas tā vērtības samazinājums ir attiecināts uz pastāvīgo kā iegūt bitcoin vienkāršos vārdos. Minēto aktīvu ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē saskaņā ar peļņas ienākumu internets panta otrās daļas 1.

Minēto valstu vai teritoriju sarakstu nosaka Ministru kabinets.

Tiklīdz viņi pārstāj pildīt tām uzliktos pienākumus, šāda persona tiek atlaista, pēc kura ienākumu saņemšana tiek pārtraukta. Savukārt pasīvā peļņa Internets, kas meklē tik daudz cilvēku, darbojas diezgan atšķirīgi.

Grāmatvedības uzskaitē ietver Latvijā un ārvalstīs šīs pastāvīgās pārstāvniecības patstāvīgi gūtos ieņēmumus. Nerezidenta ar nodokli apliekamais objekts, nodokļa likme un nodokļa ieturēšana 1 Nerezidentiem ar nodokli apliekamais objekts ir Latvijā gūtie ieņēmumi no saimnieciskās darbības vai ar to saistītām darbībām.

Nodoklis tiek ieturēts no tādiem maksājumiem, kurus rezidenti izņemot fiziskās personas un pastāvīgās pārstāvniecības izmaksā nerezidentiem, ja no šiem maksājumiem nav ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek ieturēts no: 1 atlīdzības par vadības peļņas ienākumu internets konsultatīvajiem pakalpojumiem — 20 procenti no atlīdzības summas; 2 atlīdzības par Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanu — trīs procenti no atlīdzības summas; 3 nerezidentam veiktajiem maksājumiem atbilstoši šā panta sestajai un astotajai daļai; 4 atlīdzības par Latvijā esoša nekustamā īpašuma izīrēšanu vai iznomāšanu — pieci procenti no atlīdzības summas.

Ieguldījumu konts - Swedbank

Nekustamā īpašuma īpatsvaru personas aktīvu vērtībā nosaka, pamatojoties uz personas bilances datiem pēc stāvokļa attiecīgā pārskata gada sākumā. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskās apgrozības vērtspapīru atsavināšanas ienākumam šo daļu nepiemēro. Minētā pārskata aizpildīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Vai Jūs esat izniekojuši daudzas stundas bezjēdzīgi meklējot reālus veidus kā nopelnīt naudu internetā? Atrast reālus veidus kā nopelnīt naudu internetā ir ļoti grūts uzdevums, jo visur, kur Jūs ejat, kāds Jums kaut ko mēģina pārdot un pārliecināt ka šī ir īstā un vienīgā metode kā nopelnīt naudu. Viltvārži, desmitiem interneta lapas, kurās ir izvietotas partnermārketinga saites uz dažnedažādiem produktiem, viltus solījumi, lepnas mašīnas un mājas.

Valsts ieņēmumu dienests anulē piešķirto atļauju, ja nodokļu administrēšanas procesā tas ieguvis informāciju, kas liecina par darījuma patieso apstākļu slēpšanu. Ja piešķirtā atļauja tiek anulēta, maksātājam piemēro šā panta pirmās daļas normu un nodokļa summas, uz kurām attiecas anulētā atļauja, uzskatāmas par nokavēto nodokļa maksājumu.

Lai aprēķinātu maksājamo nodokli, šajā pantā noteikto nodokļa bāzi dala ar koeficientu 0,8 un reizina ar attiecīgo šajā pantā noteikto nodokļa likmi. Dividendes un dividendēm pielīdzinātās izmaksas 1 Nodokļa maksātājs ir tiesīgs samazināt taksācijas periodā ar nodokli peļņas ienākumu internets bāzē iekļauto dividenžu apmēru tādā apjomā, kādā nodokļa maksātājs taksācijas periodā ir saņēmis dividendes no dividenžu izmaksātāja, kurš tā rezidences valstī ir uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, vai tādas dividendes, no kurām to izmaksas valstī ir ieturēts nodoklis, izņemot dividendes, kas saņemtas no personas, kas peļņas ienākumu internets, ir izveidota vai nodibināta zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās.

Nodoklis no kā strādāt binārā opcijās līdzdalības ārvalsts peļņas ienākumu internets 1 Neatkarīgi no šā likuma 4.

Ja nodokļu maksātājam beidz pastāvēt līdzdalība ārvalsts sabiedrībā, ārvalsts sabiedrības vai pastāvīgās pārstāvniecības pārskata gada peļņas daļu aktīvu vērtības pieaugumu ietver nodokļu maksātāja pēdējā taksācijas perioda deklarācijā attiecībā uz to pārskata gadu, kurā nodokļu maksātājam beidz pastāvēt līdzdalība ārvalsts sabiedrībā vai kurā beidz pastāvēt pastāvīgā pārstāvniecība.

Ar nodokli apliekamās bāzes palielināšana par nosacītām dividendēm 1 Nosacītās dividendes iekļauj ar nodokli apliekamajā bāzē tajā taksācijas periodā, kurā nodokļa maksātājs: 1 samazina pamatkapitāla peļņas ienākumu internets 2 pabeidz likvidāciju; 3 reģistrējas par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju. Hibrīdneatbilstības 1 Piemērojot šo pantu, ar hibrīdneatbilstību saprot situāciju, kad rezultāts nodokļa maksātāja darbībām ar saistītu uzņēmumu, darbībām starp saistītiem uzņēmumiem, uzņēmuma darbībām attiecībā uz pastāvīgo pārstāvniecību ārpus Latvijas, darbībām starp divām vai vairākām viena un tā paša uzņēmuma pastāvīgajām pārstāvniecībām vai rezultāts dalībai strukturētā pasākumā ir atskaitījums bez iekļaušanas vai dubults atskaitījums.

Ja maksājumu veikusi hibrīdā vienība vai pastāvīgā pārstāvniecība, par maksātāja jurisdikciju uzskatāma jurisdikcija, kurā ir izveidota vai atrodas hibrīdā vienība vai pastāvīgā pārstāvniecība. Šī norma nav piemērojama, ja starp Latviju un ārvalsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā atrodas pastāvīgā pārstāvniecība, ir stājies spēkā līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, saskaņā ar kuru šis ienākums ir atbrīvots no nodokļa uzlikšanas Latvijā.

Pasīvā peļņa no interneta

Šo daļu nepiemēro kolektīvo ieguldījumu uzņēmumam, kas ir ieguldījumu fonds vai instruments, kam ir liels dalībnieku skaits, diversificēts ieguldījumu portfelis un uz ko attiecas investoru aizsardzības regulējums valstī, kurā tas ir izveidots vai atrodas.

Ja abas valstis ir Eiropas Savienības dalībvalstis un atbilstoši starp tām noslēgtajam līgumam par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, kas ir stājies spēkā, Latvijā nodokļa maksātāju neuzskata par tās rezidentu, tad nodokļa maksātāja ar nodokli apliekamo bāzi palielina par attiecīgajiem maksājumiem, izdevumiem vai zaudējumiem. Divpadsmitā daļa stājas spēkā Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi 1 Identificējot ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus, tos vērtē ne tikai atbilstoši juridiskajai formai, bet arī darījuma ekonomiskajai būtībai.

Ja minētais darījums netiek uzsākts 36 mēnešu laikā no mēneša, kurā veikts avansa, galvojuma naudas vai rokasnaudas maksājums, nodokļa maksātājam nav tiesību samazināt nodokļa bāzē iekļautā maksājuma apmēru, precizējot attiecīgā taksācijas perioda deklarāciju; 2 nodokļu revīzijas audita laikā konstatētiem ieņēmumiem, kurus nodokļa maksātājs nebija uzrādījis grāmatvedības uzskaitē, kā arī nodokļu revīzijas audita laikā konstatētu nepamatotu ieņēmumu samazinājuma summām.

Ja atbilstoši automobiļa patiesajai vērtībai tas būtu kvalificējams kā reprezentatīvs automobilis, bet nolūkā izvairīties no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas nomas līgumā norādīta automobiļa vērtība, kas neatbilst tā patiesajai vērtībai, peļņas ienākumu internets nomas izdevumus kvalificē kā saistītus ar reprezentatīvu automobili. Nodokļa aprēķināšanas vajadzībām nosakot reprezentatīva automobiļa iegādes vērtības apmēru, ņem vērā arī 12 mēnešu periodā pēc automobiļa iegādes šim automobilim veikto uzlabojumu izmaksas.

Piektās daļas 8. Nedrošie debitoru parādi 1 Ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē iekļauj debitoru parādu summu, kura: 1 izveidota kā uzkrājums nedrošiem parādiem un iekļauta kā izmaksa peļņas vai zaudējumu aprēķinā, un 36 mēnešu laikā no uzkrājuma izveidošanas dienas parāds nav atgūts vai tam šajā periodā nav piemērojams šā panta trešajā daļā peļņas ienākumu internets atbrīvojums; 2 iekļauta zaudējumos izdevumosja pirms tam attiecīgajam debitora parādam nav izveidots uzkrājums un parādu summai nav piemērojams šā panta trešajā daļā minētais atbrīvojums.

informācijas avoti binārām opcijām

Trešās daļas Nodokļa bāzē iekļaujamie palielinātie procentu maksājumi 1 Ar nodokli apliekamajā bāzē iekļauj procentu maksājumus proporcionāli tam, kādā apmērā pārskata gada parādu saistību par kurām aprēķināti procentu maksājumi vidējais apjoms pārsniedz summu, kura vienāda ar četrkāršotu nodokļa maksātāja uzņēmuma gada pārskatā atspoguļoto pašu kapitāla apjomu pārskata gada peļņas ienākumu internets samazināts par ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi un citām rezervēm, kuras nav radušās peļņas sadales rezultātā.

Aizdevumi saistītajām personām 1 Saistītajai personai izsniegts aizdevums ir uzskatāms par nosacītu peļņas sadali un apliekams ar nodokli atbilstoši šā likuma normām.

bizness internetā ar nelielām investīcijām

Akciju atsavināšanas ienākuma neiekļaušana nodokļa bāzē 1 Nodokļa maksātājs ir tiesīgs samazināt taksācijas periodā ar nodokli apliekamajā bāzē iekļauto dividenžu apmēru tādā apjomā, kādā nodokļu maksātājs taksācijas periodā ir guvis ienākumu no tādu tiešās līdzdalības akciju atsavināšanas, kuru turēšanas periods atsavināšanas brīdī ir vismaz 36 mēneši.

Šo daļu piemēro, pamatojoties uz alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldnieka arī ārvalsts sabiedrības vai pārvaldnieka izsniegtu apliecinājumu, kurā norādīts fonda atsavināto akciju turēšanas periods, ieguldītāja līdzdalības attiecīgajā fondā periods un ienākuma apmērs, kas iegūts no attiecīgo akciju atsavināšanas kam piemērojama šā panta pirmā daļa. Nodokļa atvieglojums nodokļa maksātājiem, kas veic lauksaimniecisko darbību Nodokļa maksātājs ir tiesīgs samazināt pārskata gada ar nodokli apliekamo bāzi apjomā, kas atbilst 50 procentiem no summas, kas saņemta kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, bet ne vairāk kā par taksācijas periodā ar nodokli apliekamajā bāzē iekļauto ar nodokli apliekamo objektu kopsummu.

Nodokļu dubultās uzlikšanas novēršana 1 Saskaņā ar peļņas ienākumu internets likuma noteikumiem taksācijas periodā aprēķināto nodokli par dividendēm var samazināt par summu, kas peļņas ienākumu internets vienāda peļņas ienākumu internets ārvalstīs samaksāto nodokli, ja nodokļa nomaksa ārvalstīs ir apliecināta ar ārvalsts nodokļu iekasēšanas institūcijas apstiprinātiem dokumentiem, kuros uzrādīts apliekamais ienākums un ārvalstīs samaksātā nodokļa summa.

Šajā gadījumā Latvijas nodokļa maksātājs kopā ar ārvalsts nodokļu iekasēšanas institūcijas finanšu starpniekam izsniegtajiem dokumentiem iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam rakstveida iesniegumu, kurā apliecina nodokļa nomaksu ārvalstī un apstiprina, ka ir gatavs segt likumos paredzēto soda un nokavējuma naudu, ja informācijas apmaiņas ceļā tiks noskaidrots, ka nodoklis ārvalstī nav samaksāts.

40+ Pārbaudīti Veidi kā Pelnīt Naudu Internetā, kas Tiešām Strādā

Šajā gadījumā Latvijas nodokļa maksātājs kopā ar finanšu starpnieka izsniegtajiem dokumentiem iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam rakstveida iesniegumu, kurā apliecina nodokļa nomaksu ārvalstī un apstiprina, ka ir gatavs segt likumos paredzēto soda un nokavējuma naudu, ja informācijas apmaiņas ceļā tiks noskaidrots, ka nodoklis ārvalstī nav samaksāts.

Nodokļa ieturēšana un informācijas sniegšana 1 Šā likuma 2. Ieturamo nodokli aprēķina, reizinot nodokļa likmi ar izmaksājamo summu. Grozījumi pirmajā daļā stājas spēkā Deklarācijas sagatavošana un nodokļa maksāšana 1 Nodokļa maksātājs patstāvīgi sagatavo uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju turpmāk — deklarācija.

  • Btcon broker pārskati par ieņēmumiem
  • Nopelnīt naudu pa īstam

Deklarācijā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabinets. Nodokļa maksātājs deklarāciju iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam līdz pēctaksācijas perioda nākamais mēnesis pēc taksācijas perioda Nodokļa maksātājs šā panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā abas minētās deklarācijas peļņas ienākumu internets Valsts ieņēmumu dienestam un šā panta septītajā daļā noteiktajā termiņā iemaksā valsts budžetā uzņēmumu ienākuma nodokli, tai skaitā tonnāžas nodokli.

Piemaksai, kas radusies minētā precizējuma rezultātā, nepiemēro likumā " Par nodokļiem un nodevām " noteikto nokavējuma naudu. Minētais nav attiecināms uz gadījumiem, kad pastāvīgā pārstāvniecība beidz saimniecisko darbību Latvijā.

Jaunumi un izmaiņas

Pastāvīgās pārstāvniecības bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu iesniedz ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām.

Saskaņā ar šo daļu budžetā papildus iemaksājamā nodokļa summa nav uzskatāma par nodokļa pārmaksu. Grozījums septītajā daļā un grozījums par trīspadsmitās, četrpadsmitās, piecpadsmitās un sešpadsmitās daļas izslēgšanu stājas spēkā Īpaši nosacījumi reorganizācijas gadījumos 1 Taksācijas periodā, peļņas ienākumu internets pabeigta reorganizācija, ar nodokli apliekamajā bāzē peļņas ienākumu internets pārvesto aktīvu tirgus vērtību to atsavināšanas brīdī, no kuras atņemta uz šiem aktīviem attiecināmo saistību vērtība, izņemot uzkrātās saistības, kas attiecināmas uz nākotnes izdevumiem un reorganizācijas procesā kopā ar aktīviem ir nodotas iegūstošajam uzņēmumam.

Atbildība 1 Par šā likuma pārkāpumiem, kā arī par likumā " Par grāmatvedību " un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas attiecīgajam subjektam nosaka gada pārskata sagatavošanas kārtību, noteiktās grāmatvedības kā ātri nopelnīt 20 dolārus pārkāpumiem, ja to rezultātā samazināta ar nodokli apliekamā bāze, tiek piemērota likumā " Par nodokļiem un nodevām " noteiktā atbildība par nodokļu pārkāpumiem, kā arī atbildība, kas paredzēta citos normatīvajos aktos, kas nosaka administratīvo un kriminālo atbildību.

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē: 1 likums " Par uzņēmumu ienākuma nodokli " Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,7. Uzņēmumu peļņas ienākumu internets nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu, kas sākās darījumu kopēšana uz demonstrācijas kontu Ja nodokļa maksātāja pārskata gads nesakrīt ar kalendāra gadu, nodokļa maksātājs uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanai sagatavo finanšu starpperiodu pārskatu un uzņēmumu ienākuma auto robotu binārā opcija deklarāciju: 1 saskaņā ar likuma " Par uzņēmumu ienākuma nodokli " normām un saskaņā ar Ministru kabineta Ja personālsabiedrības, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kas līdz Nodokļa maksātājs, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta noteikto avansa maksājumu apmēru par periodu no Minētos avansa maksājumus ņem vērā, veicot nodokļa maksājumu, kas aprēķināts saskaņā ar deklarāciju, par taksācijas periodu no Informāciju, kas jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam saskaņā ar likuma " Par uzņēmumu ienākuma nodokli " Valsts kapitālsabiedrības, kuras veic Kultūras ministrijas deleģētās valsts kultūras funkcijas, par taksācijas periodu, kas sākās Nodokļa maksātājs ir tiesīgs neiekļaut ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē dividendes, kas tiek aprēķinātas, sadalot peļņu, kura uzrādīta bilancē Piemērojot šo pārejas noteikumu 8.

kā nopelnīt naudu dienā video

Šo pārejas noteikumu 8. Nodokļa maksātājs, kura uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā Ja šī summa pārskata gadā kas sākas Šo pārejas noteikumu Valsts kapitālsabiedrība, kuras daļas vai akcijas nedrīkst atsavināt, kura pilda ar saimniecisko darbību nesaistītas valsts deleģētas funkcijas un kuras uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā Ja šo pārejas noteikumu Ja pārskata gadā kas sākas Nodokļa maksātājs ir tiesīgs samazināt taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo bāzi par uzkrājumiem, kuri izveidoti līdz Ja Par minēto peļņas ienākumu internets pārsnieguma summu var samazināt taksācijas perioda vai turpmāko taksācijas periodu ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē iekļauto dividenžu vai dividendēm pielīdzinātu izmaksu summu tādā apmērā, kādā taksācijas periodā tiek samazināti minētie uzkrājumi.

smedia.lv - atsauksmes. Peļņa internetā par reklāmu skatīšanu

Piemērojot šo pārejas noteikumu Nodokļa maksātājs, kura atbalstāmo investīciju projektu Ministru kabinets līdz Atbalstāmos investīciju projektus, kurus saskaņā ar likuma " Par uzņēmumu ienākuma nodokli " Tāda investīciju projekta vērtēšanā, kuru nodokļu maksātājs iesniedzis Ekonomikas ministrijai līdz Kapitālsabiedrības pārskata gadā aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm ir tiesīgas samazināt par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides summu, kas aprēķināta saskaņā ar likumu "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās", ja vienlaikus ievēroti šādi nosacījumi: 1 ieguldījumi veikti līdz Šā likuma 1.

Šā likuma 4.

opcija, kas nozīmē

Piemērojot šā likuma 4. Nerezidenti, kuri atsavinājuši nekustamo īpašumu līdz Nodokļa maksātājs, kurš līdz Šā likuma Piemērojot šā likuma Ja nodokļa maksātāja pārskata gads nesakrīt ar kalendāra gadu, nosakot uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi par periodu no Kapitālsabiedrība, kura ietverta likumā " Par uzņēmumu ienākuma peļņas ienākumu internets atlaidi invalīdu biedrību kapitālsabiedrībām, medicīniska rakstura fondu un citu labdarības fondu kapitālsabiedrībām " noteiktajā sarakstā Ministru kabinets līdz Grozījumi šā likuma 1.

Grozījums šā likuma