Meklēšana portālā | smedia.lv

Interneta cilvēku ieņēmumu pārskati. VID EDS – arī informācija par algu, nodokļiem un izziņas - LV portāls

Tiesību akts zaudēs spēku Ministru kabineta noteikumi Nr. Vispārīgie jautājumi 1.

interneta cilvēku ieņēmumu pārskati

Noteikumi nosaka biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatu struktūru, apjomu un saturu, kā arī sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtību. Biedrība, nodibinājums un arodbiedrība par katru pārskata gadu sagatavo gada pārskatu. Gada pārskats sastāv no bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata un ziņojuma. Ja biedrība, interneta cilvēku ieņēmumu pārskati un arodbiedrība, kuras apgrozījums ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 40 euro, ir izvēlējusies kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, attiecīgā biedrība, nodibinājums un arodbiedrība nepiemēro šo noteikumu II un V nodaļā minēto kārtību, interneta cilvēku ieņēmumu pārskati šo noteikumu Ja kārtējā pārskata gadā ir bijis tikai viens saimnieciskā darījuma gadījums piemēram, nekustamā īpašuma atsavināšana vai saņemts mantojumskura rezultātā kopējā saimniecisko darījumu kopsumma pārsniedz 40 euro pārskata gadā, attiecīgā biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība var turpināt kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā arī nākamajā pārskata gadā.

Svītrots ar MK Gada pārskatam jāsniedz skaidrs priekšstats par biedrības, nodibinā­juma vai arodbiedrības līdzekļiem, to avotiem un finansiālo stāvokli pārskata gada pēdējā dienā turpmāk - bilances datumskā arī par biedrības, nodibinā­juma vai arodbiedrības saimnieciskajiem darījumiem, ieņēmumiem un izdevumiem pārskata gadā. Gada pārskatā par vērtības mēru lieto euro, noapaļojot līdz veseliem skaitļiem.

Gada pārskatu sagatavo valsts valodā. Bilanci un ieņēmumu un izdevumu pārskatu sagatavo, pamatojoties uz šo noteikumu 1. Apvienotos posteņus detalizē ziņojumā; 6. Ja nepieciešamas ziņas par šo kopsummu sastāvdaļām, sīkāku sadalījumu ietver gada pārskata ziņojumā; 6. Bilances sagatavošana 7. Bilance ir gada pārskata sastāvdaļa, kurā norāda biedrības, nodibinā­juma vai arodbiedrības līdzekļu un to avotu aktīvu un pasīvu atlikumus bilances datumā. Līdzekļus interneta cilvēku ieņēmumu pārskati bilances aktīvā, bet to avotus - bilances pasīvā.

Bilances aktīva kopsummai jābūt vienādai interneta cilvēku ieņēmumu pārskati bilances pasīva kopsummu. Bilances aktīvā norāda biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pirktos, kā arī ziedojumā vai dāvinājumā, mantojumā vai citādā veidā saņemtos ilgtermi­ņa ieguldījumus un apgrozāmos līdzekļus. Par ilgtermiņa ieguldījumiem uzskata līdzekļus, kas paredzēti ilgstošai lietošanai ilgāk par vienu gadu vai ir ieguldīti ilglietojamā īpašumā un to sākotnējā vērtība ir lielāka par euro.

Citi līdzekļi ir apgrozāmie līdzekļi. Postenī "Nemateriālie ieguldījumi" norāda nemateriālo ieguldījumu atlikušo vērtību piemēram, datorprogrammas atlikušo vērtību, ja tās cena nav iekļauta datora iegādes izmaksās un iegādes līgums dod tiesības šo datorpro­grammu lietot pastāvīgi.

Postenī "Nekustamais īpašums" norāda zemesgabalu sākotnējo vērtību, kā arī ēku, būvju un ilggadīgo stādījumu ja tādi ir atlikušo vērtību. Postenī "Pārējie pamatlīdzekļi" norāda transportlīdzekļu un pārējo pamatlīdzekļu atlikušo vērtību. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu atlikušo vērtību aprēķina, no to sākotnējās vērtības atskaitot visus vērtības norakstījumus, arī pārskata gadā un iepriekšējos gados iegrāmatotās ikgadējās nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma un pamatlīdzekļu nolietojuma summas.

Nemateriālajiem ieguldījumiem un pamatlīdzekļiem sākotnējo vērtību nosaka, pamatojoties uz: Ikgadējās nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma un pamat­līdzekļu nolietojuma summas parasti aprēķina, vienmērīgi sadalot pa gadiem derīgās lietošanas laikā norakstāmās summas, kas atbilst attiecīgo nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļu uzskaites vienību sākotnējai vērtībai.

Nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļu uzskaites interneta cilvēku ieņēmumu pārskati derīgās lietošanas laiku gados nosaka biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcija. Postenī "Akcijas un daļas" norāda biedrības, nodibinājuma vai arod­biedrības līdzdalību kapitālsabiedrībās, pamatojoties uz samaksāto naudas summu vai, ja līdzdalība apmaksāta ar mantisko ieguldījumu, attiecīgā ieguldījuma novērtējumu.

Ziedojumā vai dāvinājumā, mantojumā vai citādā veidā saņemtās akcijas un daļas bilancē norāda, pamatojoties uz naudas summu, kas iegrāmatota ieņēmumos. Izņēmuma gadījumos, ja akciju vai daļu biržas vai tirgus cena ir ievērojami zemāka par sākotnēji ieņēmumos iegrāmatoto vērtību, bilancē norāda minētās akcijas vai daļas biržas vai tirgus cenu. Starpību noraksta izdevumos. Postenī "Ilgtermiņa aizdevumi" norāda biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības aizdoto naudu, kuras atdošanas termiņš noteikts vēlāk nekā vienu gadu pēc bilances datuma, kā arī nomnieka parādu par nomā ar izpirkuma tiesībām finanšu nomā atdotu pamatlīdzekli.

Krājumus un vērtspapīrus bilancē kā vietnē nopelnīt lielu naudu, pamatojoties uz naudas summu, kas par tiem samaksāta, ja tie ir pirkti, vai ieņēmumos iegrāmatoto naudas summu, ja tie ir saņemti ziedojumā vai dāvinājumā, mantojumā vai citādā veidā.

Izņēmuma gadījumos, ja attiecīgā krājumu vai vērtspapīru veida tirgus vai biržas cena ir ievērojami zemāka par sākotnēji iegrāmatoto vērtību, bilancē norāda zemāko vērtību. Nopelnīt interneta SEO "Debitori" norāda biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības prasījumus no citām personām. Ja debitoru parāds maksājams ārvalsts valūtā, tā summu bilancē norāda, pārrēķinātu euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās.

Pēc ārvalsts valūtā maksājamo debitoru parādu atlikumu pārrēķināšanas iegūto novērtējuma palielinājumu euro turpmāk — pozitīvā starpība iegrāmato ieņēmumos, bet novērtējuma samazinājumu euro turpmāk — negatīvā starpība noraksta izdevumos. Postenī "Nauda" norāda biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības kasē esošās skaidrās naudas summu un bankas kontos esošās bezskaidrās naudas summu euro un ārvalstu valūtā.

Ja kasē vai bankas kontā ir nauda ārvalsts valūtā, to norāda, pārrēķinātu euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās. Pēc ārvalsts valūtas atlikuma pārrēķināšanas interneta cilvēku ieņēmumu pārskati pozitīvo starpību iegrāmato ieņēmumos, bet negatīvo starpību noraksta izdevumos.

One moment, please

Bilances pasīvā norāda biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības fondus, kā arī ilgtermiņa un īstermiņa kreditoru parādus. Par īstermiņa kreditoru parādiem uzskata parādus, kas maksājami gada laikā pēc bilances datuma. Parādus, kas maksājami vēlāk nekā gada laikā pēc bilances datuma, uzskata par ilgtermiņa kreditoru parādiem. Šādus no dzīvojamās mājas īpašniekiem saņemtos maksājumus biedrība norāda atsevišķā postenī "Maksājumi dzīvojamās mājas nākotnes remontiem".

Account Options

Ja kreditoru parāds maksājams ārvalsts valūtā, tā summu bilancē norāda, pārrēķinātu euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās. Pēc ārvalsts valūtā maksājamo kreditoru parādu atlikumu pārrēķināšanas iegūto pozitīvo starpību iegrāmato izdevumos, bet negatīvo starpību - ieņēmumos.

interneta cilvēku ieņēmumu pārskati

Ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem, kuros ietvertas arī nodokļu un sociālo maksājumu summas, ieskaita rezerves fondā. Izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem noraksta no rezerves fonda līdzekļiem to atlikuma apmērā. Ar rezerves fonda līdzekļiem nesegto izdevumu summu norāda bilances postenī "Rezerves fonds" kā negatīvu skaitli. Biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība var veidot vienu neierobežo­tai lietošanai paredzētu fondu - rezerves fondu - vai, pamatojoties uz statūtiem vai pārvaldes institūcijas lēmumiem, šī fonda līdzekļus pārdalīt ierobežotai lietošanai paredzētajos fondos - mērķfondos un pamatfondā.

Pamatfondu parasti attiecina uz ilgtermiņa ieguldījumiem. Mērķfondu veido arī tad, ja ir saņemts ziedojums ar noteiktu mērķi, kas izlietojams tikai līgumā paredzētajiem mērķiem turpmāk - mērķziedojums. Norāda mērķziedojuma neizlietoto atlikumu.

The history of our world in 18 minutes - David Christian

Līdzekļus un saistības, kas attiecas uz ierobežotai lietošanai paredzēta­jiem fondiem, grāmatvedības analītiskās uzskaites reģistros ieraksta un uzskaita atsevišķi. Ieņēmumus, kas radušies no ierobežotai lietošanai paredzētajā fondā turēto ilgtermiņa ieguldījumu vai apgrozāmo līdzekļu pārdošanas vai likvidācijas, kā arī saistību kārtošanas rezultātā, analītiskās uzskaites reģistros ieraksta kā šī fonda atlikumu palielinājumu.

Izdevumus un zaudējumus, kas radušies pēc ierobežotai lietošanai paredzētā fonda līdzekļu izlietošanas vai šajā fondā turēto ilgtermiņa ieguldījumu vai apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšanas, to pārdošanas vai likvidācijas, kā arī pēc saistību kārtošanas, analītiskās uzskaites reģistros ieraksta kā fonda atlikumu samazinājumu.

Ceturkšņa pārskati | Ceturkšņa pārskati | Valsts kase Ieņēmumi interneta sistēmas pro pārskatos

Postenī "Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm" norāda aizņēmumu pamatsummas, kuru samaksas termiņš noteikts vēlāk nekā vienu gadu pēc bilances datuma, kā arī ar šiem aizņēmumiem saistītos procentu maksājumus, kuru samaksas termiņš ir nokavēts turpmāk - nokavētie procentu maksājumi.

Postenī "Citi aizņēmumi" norāda biedrības, nodibinājuma vai arod­biedrības ilgtermiņa aizņēmumus no citām personām, kā arī tās parādu par nomā ar izpirkuma tiesībām finanšu nomā interneta cilvēku ieņēmumu pārskati pamatlīdzekli.

Postenī "Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm" norāda aizņēmumu pamatsummas, kuru samaksas termiņš būs gada laikā pēc bilances datuma, kā arī ar šiem aizņēmumiem saistītos nokavētos procentu maksājumus.

Postenī "Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" norāda biedrības, nodibinājuma vai interneta cilvēku ieņēmumu pārskati saistību kopsummu attiecībā pret valsts budžetu un pašvaldību budžetiem par maksājamiem nodokļiem un nodevām, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Postenī "Pārējie kreditori" norāda biedrības, nodibinājuma vai arod­biedrības saistības pret citām personām par īstermiņa aizņēmumiem, saņemta­jām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī saistības attiecībā pret darbiniekiem par to kontos kredītiestādēs neieskaitītajām vai no biedrības, nodibinā­juma vai arodbiedrības kases neizmaksātajām algām, atlīdzībām vai citiem maksājumiem.

Ieņēmumu un izdevumu pārskata sagatavošana Ieņēmumu un izdevumu pārskats ir gada pārskata sastāvdaļa, kurā norāda biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības ieņēmumus, izdevumus un to starpību noteiktā pārskata periodā.

Izvērtē satura aktualitāti! Taču EDS var izmantot ne tikai reizi gadā.

Ieņēmumu un izdevumu pārskatā ietver visus ieņēmumus un visus izdevumus, izņemot pamatlīdzekļu iegādes, ražošanas vai uzstādīšanas izdevumus, nemateriālo ieguldījumu, kapitāla līdzdalības daļu, akciju, citu vērtspapīru un krājumu iegādes izdevumus, kā arī ar naudas aizde­vumiem, avansa maksājumiem vai parādu atmaksāšanu saistītos izdevumus. Biedrība, kas veic dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbības kopumā vai atsevišķas pārvaldīšanas darbības Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma izpratnēsaņemtās maksājumu summas pārskaitīšanai dzīvojamās mājas īpašnieku vārdā attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam piemēram, maksa par apkuri, elektroenerģiju, ūdens piegādi neiekļauj ieņēmumu un izdevumu pārskatā.

Ieņēmumus un izdevumus ārvalsts valūtā ieņēmumu un izdevumu pārskatā norāda, pārrēķinātus euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā šo ieņēmumu saņemšanas vai izdevumu veikšanas dienas sākumā. Postenī "Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas" norāda pārskata gadā iekasēto biedrības vai arodbiedrības kasē vai bankas kontā iemaksāto biedru naudu, iestāšanās naudu un citus biedrības vai arodbiedrības kasē saņemtos tās biedru vai biedru kandidātu, locekļu vai dalībnieku obligātos gadskārtējos naudas maksājumus.

Postenī "Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi" norāda pārskata gadā biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības kasē vai bankas kontā saņemtos naudas ziedojumus vai dāvinājumus, kā arī saņemtos kustamas vai nekustamas mantas mantiskos ziedojumus vai dāvinājumus, kuri novērtēti interneta cilvēku ieņēmumu pārskati, pamato­joties uz ziedojumu vai dāvinājumu apliecinošajos dokumentos norādīto vērtību.

Pirmo reizi informācija VID būs jāiesniedz nevis par apgrozījumu Jau pašreiz VID veic fizisko personu riska analīzi, lai varētu identificēt tās fiziskās personas, kuras gūst nedeklarētus ienākumus, no kuriem netiek nomaksāti nodokļi. Jaunā regulējuma mērķis nav ieviest jaunus nodokļu kontroles pasākumus, bet gan pilnveidot pašreizējos. Nodokļu reformas paketē likumu "Par nodokļiem un nodevām" Saeima pagājušā gada Šogad februārī jaunā norma jau ir koriģēta, aktuālie likuma grozījumi stājas spēkā šodien, 6. Proti, jāziņo par klientiem, kuru pieprasījuma noguldījuma kontu un maksājumu kontu tajā skaitā slēgto iepriekšējā gada kopējā debeta vai kredīta apgrozījuma summa vienas kredītiestādes vai maksājumu pakalpojuma sniedzēja ietvaros ir 15 eiro vai vairāk.

Postenī "Saņemtie mantojumi" norāda pārskata gadā mantojuma veidā saņemto naudu, kustamu vai nekustamu mantu. Finanšu līdzekļu mantojumu novērtē, pamatojoties uz biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības kasē vai bankas kontā iemaksāto naudas summu.

  • Ieņēmumi no interneta naudas pārskatiem, Valūtas konvertācija
  • Juridiskās personas darbības ar kriptovalūtām Vai darījumi ar kriptovalūtu jāuzrāda uzņēmuma grāmatvedībā?
  • VID EDS – arī informācija par algu, nodokļiem un izziņas - LV portāls
  • Dibiniet savu biznesu internetā bez ieguldījumiem
  • Bināro opciju tirdzniecības prognoze šodienai
  • Juridiskās personas darbības ar kriptovalūtām | Valsts ieņēmumu dienests
  • Jāaizpilda iesniegums par VID informācijas sistēmas lietotāju -iemnorādot šādu informāciju: EDS klientu — juridisku vai fizisku personu, par kuru tiks iesniegti dokumenti; tiesību pārvaldnieku — lietotāju, kurš varēs gan strādāt sistēmā patstāvīgi, gan rediģēt savas un citu lietotāju tiesības un iestatījumus ir iespējami vairāki tiesību pārvaldnieki ; EDS lietotāju — fizisku personu, kura strādās sistēmā tiesību pārvaldnieka piešķirto tiesību ietvaros; IP adresi — neobligāts lauks, kurā norāda IP adresi vai IP adreses masku, ja ir nepieciešamība ierobežot konkrēta lietotāja pieeju EDS tikai no viena datora vai viena tīkla datoriem.
  • Bināro opciju tirdzniecība, kā tas tiek darīts

Mantoto kustamo vai nekustamo mantu novērtē, pamatojoties uz mantojuma pieņemšanas dokumentos norādīto vērtību. Postenī "Saņemtās dotācijas" norāda pārskata gadā biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības kontā no valsts vai pašvaldības iestādes saņemto valsts vai pašvaldību budžeta finansējumu. Postenī "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības" norāda saņemtās dividendes no ieguldījumiem kapitālsabiedrībās.

Šajā postenī norāda arī summu, kas aprēķināta, no pārskata gadā saņemtajiem produkcijas vai preču pārdošanas vai pakalpojumu interneta cilvēku ieņēmumu pārskati ieņēmumiem ja tādi ir atskaitot tirdzniecības atlaides un citas piešķirtās atlaides, un šos ieņēmumus samazinošas pircēju pretenziju summas ja tādas irkā arī pievienotās vērtības nodokli un citus nodokļus, kas tieši saistīti ar pārdošanu, ja tie ir ieskaitīti minēto ieņēmumu kopsummā.

Ja biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība pārskata gadā ir pārdevusi produkciju vai preces vai sniegusi pakalpojumus uz kredīta vai nosakot atliktu samaksas termiņu, šo ieņēmumu kopsummā ietver arī tos ieņēmumus, kas līdz bilances datumam vēl nav samaksāti. Postenī "Citi ieņēmumi" norāda naudas ieņēmumus no saņemtās apdrošināšanas atlīdzības, kompensācijas, pamatlīdzekļu, citu ilgtermiņa iegul­dījumu vai apgrozāmo līdzekļu pārdošanas un citus naudas ieņēmumus no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti normatīvajos aktos.

Šajā postenī norāda arī pozitīvo starpību, kas radusies pēc ārvalsts valūtā maksājamo debitoru parādu atlikumu un ārvalsts valūtas atlikumu pārrēķināšanas no attiecīgās ārvalsts valūtas uz euro, kā arī negatīvo starpību, kas radusies pēc ārvalsts valūtā maksājamo kreditoru parādu atlikumu pārrēķināšanas no attiecīgās ārvalsts valūtas uz euro.

Šajā interneta cilvēku ieņēmumu pārskati norāda pārskata gadā saņemto finansējumu arī no citām biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām. Postenī "Izdevumi" kopsummā, bet ar arābu cipariem apzīmētajos posteņos - pa atsevišķiem izdevumu veidiem norāda biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības izdevumus pārskata gadā statūtos noteikto mērķu īstenošanai, kā arī biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības vadīšanas, tās īpašumu uzturē­šanas un citus ar pašu vajadzībām vai ar statūtos noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanai nepieciešamo ieņēmumu ieguvi saistītos izdevumus, kas attiecas uz pārskata gadu.

Postenī "Naudas maksājumi personām" norāda naudas maksājumus ja tādi ir personām, ko veikusi biedrība, kas dibināta un darbojas, interneta cilvēku ieņēmumu pārskati aizstāvētu sociāli mazaizsargāto personu grupu un trūcīgo personu un ģimeņu tiesības un intereses, vai ko veikusi biedrība saistībā ar cita veida sabiedriskā labuma darbību.

Šajā postenī norāda arī naudas maksājumus personām, kurām saskaņā ar nodibinājuma statūtiem var izmaksāt līdzekļus no nodibinājuma mantas. Postenī "Materiālu izdevumi" norāda pārskata gadā izlietotos pirktos, ziedojumā vai dāvinājumā saņemtos materiālus, preces un citus krājumus. Izlietotos pirk­tos materiālus, preces un citus krājumus novērtē, pamatojoties ātra nauda android naudas summu, kas par tiem samaksāta, bet ziedojumā vai interneta cilvēku ieņēmumu pārskati saņemtos krājumus novērtē, pamatojoties uz summu, kas iegrāmatota ieņēmumos.

Izņēmuma gadījumos, ja attiecīgo veidu krājumu atlikumi iepriekšējos gados novērtēti zemāk par sākotnēji iegrāmatoto vērtību, tos novērtē, pamatojoties uz pārskata gada sākumā grāmatvedības uzskaitē esošo novērtējumu.

Postenī "Algas" norāda biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības darba ņēmējiem pārskata gadā aprēķināto darba algu, atlīdzību vai citu darba samaksai pielīdzināmu maksājumu summas pirms nodokļu vai citu likumos paredzētu maksājumu atskaitīšanas turpmāk - bruto summas.

interneta cilvēku ieņēmumu pārskati

Postenī "Sociālās apdrošināšanas maksājumi" norāda biedrības, nodi­binājuma vai arodbiedrības kā darba devēja pārskata gadā aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summas, aprēķinātos likumā paredzē­tos maksājumus darbiniekiem darba nespējas gadījumos bruto summās, naudas iemaksas privātajos pensiju fondos un citus ar darbinieku sociālo apdrošināšanu saistītus naudas maksājumus.

Postenī "Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana" norāda pārskata gadā aprēķināto biedrības, nodibinājuma vai arod­biedrības īpašumā esošo vai nomā ar izpirkuma tiesībām finanšu nomā paņemto pamatlīdzekļu nolietojuma summu, kā arī nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma summu.

interneta cilvēku ieņēmumu pārskati

Postenī "Citi izdevumi" norāda: Izņēmuma gadījumos, ja attiecīgo vērtspapīru atlikumi pārskata gada beigās novērtēti zemāk par sākotnēji iegrāmatoto vērtību, šajā postenī norāda izdevumos norakstīto starpību; Ieņēmumu un izdevumu pārskata nodokļu posteņos sadalījumā pa nodokļu veidiem norāda pārskata gadā aprēķinātās nodokļu maksājumu summas piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu summu par zemi, kā arī par ēkām un būvēm, ja attiecīgais nodibinājums vai biedrība nav atbrīvota no nekus­tamā īpašuma nodokļa maksājumiem par tai piederošajām ēkām un būvēm.

Postenī "Ieņēmumu un izdevumu starpība" norāda pārskata gada ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem - kā pozitīvu skaitli - vai interneta cilvēku ieņēmumu pārskati pārsniegumu pār ieņēmumiem - kā negatīvu skaitli. Ziedojumu un dāvinājumu pārskata sagatavošana Ziedojumu un dāvinājumu pārskats sastāv no šo noteikumu 3. Postenī "Atlikums pārskata gada sākumā" norāda iepriekšējos gados ziedojumos un dāvinājumos saņemtās naudas summas atlikuma un mantisko ziedojumu vai dāvinājumu vērtības atlikuma kopsummu pārskata gada sākumā, norādot sadalījumā pa veidiem: vispārējo ziedojumu ziedojumi un dāvinājumi neierobežotai lietošanai atlikums un mērķziedojumu ziedojumi un dāvinājumi noteiktiem mērķiem atlikums, to skaitā norādot anonīmo ziedojumu un dāvinājumu atlikumu.

Ziedojumu un dāvinājumu pārskata ailēs vai tekstā sniedzamas šādas ziņas par ziedojumu un dāvinājumu devējiem ja tie ir zināmi : Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas kods nodokļu maksātāju reģistrā un nosaukums; Ziedojumu un dāvinājumu pārskata ailēs vai tekstā pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu summu norāda sadalījumā pa ziedojumu un dāvinājumu veidiem: Postenī "Atlikums pārskata gada beigās" norāda skaitli, kas aprēķināts, postenī "Atlikums pārskata gada sākumā" norādītajam skaitlim pieskaitot postenī "Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma" norādīto skaitli un no iegūtās summas atņemot postenī "Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma" norādīto skaitli.

Ziedojumu un dāvinājumu atlikumu pārskata gada beigās aprēķina un norāda sadalījumā pa veidiem: vispārējo ziedojumu ziedojumi un dāvinājumi neierobežotai lietošanai atlikums un mērķziedojumu ziedojumu un dāvinājumu noteiktiem mērķiem atlikums, to skaitā norādot anonīmo ziedojumu un dāvinājumu atlikumu. Ja ziedojuma vai dāvinājuma devējs ir personālsabiedrība vai cita uz līguma vai norunas pamata izveidota fizisko interneta cilvēku ieņēmumu pārskati juridisko personu grupa bez juridiskās personas tiesībām neatkarīgi no tā, vai šī personu grupa ir vai nav reģistrējusies kā nodokļu maksātājato norāda postenī "Citi ziedotāji".

Arodbiedrība, kā arī biedrība un nodibinājums, kam nav piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem var norādīt kopējā summā bez sadalījuma izdevumos sabiedriskā labuma darbībai un citiem mērķiem un uzdevumiem.

Seko aktualitātēm

Ailes noslēgumā aprēķina un norāda ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsummu; Ailes noslēgumā aprēķina un norāda izlietoto ziedojumu un dāvinājumu kopsummu; Administratīvajos izdevumos iekļauj: Šīs ailes aizpilda par katru 2.

Ailes noslēgumā aprēķina un norāda katra ziedojuma un dāvinājuma izlietojuma veida kopsummu; Norādot jomu, lieto attiecīgu kodu saskaņā ar šo noteikumu 4. Šo aili aizpilda par ziedojumiem un dāvinājumiem, kuru izlietojuma veids ir sabiedriskā labuma darbība; Norādot sabiedrības daļu, lieto attiecīgu kodu saskaņā ar šo noteikumu 4. Šo aili aizpilda par ziedojumiem un dāvinājumiem, kuru izlietojuma veids ir sabiedriskā labuma darbība.

Ailes noslēgumā aprēķina kopējo sabiedriskā labuma guvēju skaitu. Ziņojums Ziņojumā norāda vispārīgu informāciju par biedrību, nodibinājumu vai arodbiedrību, tās statūtos noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem, saimniecis­kās darbības un finansiālā stāvokļa analīzi un skaidrojumus par noteiktiem bilances vai ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem, kā arī citu informāciju, kuras saturu un apjomu nosaka biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcija.

Vispārīgajā informācijā par biedrību, nodibinājumu vai arodbiedrību ietver šādas ziņas: Skaidrojumos par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem sniedz šādas ziņas: Norāda aizņēmumu summas, procentus un samaksas termiņus. Ja aizņēmumi ir nodrošināti ar ķīlu, par to ziņo un norāda, kurš īpašuma objekts izmantots par nodrošinājumu; Minēto darbinieku vidējo skaitu gadā aprēķina, saskaitot darbinieku skaitu pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un iegūto summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā; Biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība var nesniegt šo noteikumu Gada pārskata pārbaude un iesniegšana Biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības gada pārskatu vai tā daļu interneta cilvēku ieņēmumu pārskati ieņēmumu un izdevumu pārskatu, ziedojumu un dāvinājumu pārskatu — pārbauda saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija vai zvērināts revidents.

Biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība ne vēlāk kā līdz nākamā gada Biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība gada pārskatu vai tā daļas — ieņēmumu un izdevumu pārskatu, ziedojumu un dāvinājumu pārskatu opciju kāpņu stratēģija un zvērināta revidenta ziņojumu ja tāds ir var iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā arī papīra formā.

Uzņēmumu reģistrs nodrošina saņemto dokumentu publisku pieejamību.