Vīnogu audzēšanai ļoti svarīga ir piemērota stādīšanas vieta

Vīnogulājs ar ieguldījumiem un tirdzniecību. Vietējā vīna darīšana - eksperimentāla nozare, ekskluzīvs un dārgs process - smedia.lv

Pirmajos piecos gados pēc šā nolīguma stāšanās spēkā līgumslēdzējas puses pārskata I protokola noteikumus ar nolūku vēl vairāk vienkāršot izcelsmes noteikšanas koncepciju un metodes, ņemot vērā CARIFORUM valstu attīstības vajadzības. Šādā pārskatīšanā līgumslēdzējas puses ņem vērā tehnoloģiju, ražošanas procesu un citu faktoru attīstību, kas var prasīt I protokola noteikumu maiņu.

Šķirne Denal Ko vajadzētu ņemt vērā, ja esat nolēmuši audzēt vīnogas Lai vai kādas sugas un šķirnes vīnogu audzēsiet, jārēķinās ar zināmu darba ieguldījumu. Tas būtu — pavasarī vīnkoks jāsargā no pavasara salnām, lai neapsalst plaukstošie pumpuri un vēlāk ziedķekari. Te var līdzēt auga apsegšana ar agrotīklu.

Muitas sadarbības un tirdzniecības veicināšanas īpašā komiteja, kas paredzēta Tie nepārsniedz sniegtā pakalpojuma faktisko vērtību. Nodevas un maksājumus neuzliek konsulāriem pakalpojumiem.

Neskarot 1.

Mūsu pašu biznesa idejas ar zemām izmaksām. Idejas mazajiem uzņēmumiem ar minimāliem ieguldījumiem

Šo procesu papildina atbalsts nepieciešamajām nodokļu reformām, kas paredzētas Ja rodas nopietnas grūtības ar kāda ražojuma importu, CARIFORUM-EK Tirdzniecības un attīstības komiteja, savstarpēji vienojoties, var pārskatīt muitas nodokļa pazemināšanas un likvidēšanas grafiku ar nolūku varbūtēji grozīt pazemināšanas un likvidēšanas grafiku.

Šāda grozījuma dēļ grafika termiņi, kurus lūgts pārskatīt, attiecībā uz attiecīgo ražojumu nedrīkst tikt pagarināti tā, ka pārsniedz maksimālo pārejas laiku nodokļu pazemināšanai vai likvidēšanai attiecīgajam ražojumam, kas noteikts III pielikumā.

vīnogulājs ar ieguldījumiem un tirdzniecību

Līgumslēdzējas puses var arī nolemt vienlaikus attiecīgi koriģēt muitas nodokļa saistības, kas noteiktas III pielikumā un attiecas uz citiem ražojumiem, kurus importē no EK līgumslēdzējas puses. EK līgumslēdzēja puse sniegs tehnisko palīdzību, kas nepieciešama šā mērķa sasniegšanai. Attiecībā uz šīs nodaļas aptvertajiem jautājumiem EK līgumslēdzēja puse piešķir CARIFORUM valstīm labvēlīgāku režīmu, ja tas piemērojams tādēļ, ka EK līgumslēdzēja puse pēc šā nolīguma parakstīšanas kļuvusi par pusi kādā brīvās tirdzniecības nolīgumā ar trešām pusēm.

Šajā pantā "tirdzniecības lielvalsts" ir ikviena attīstīta valsts vai ikviena valsts vai teritorija, kuras daļa pasaules preču eksportā ir vairāk nekā viens 1 procents gadā pirms 2. Līgumslēdzējas puses vienojas, ka administratīvā sadarbība ir būtiska šajā sadaļā noteiktā preferenciālā režīma īstenošanai un kontrolei, un uzsver apņemšanos cīnīties pret pārkāpumiem un krāpšanu muitas un ar to saistītos jautājumos.

"Rīgas Tirdzniecības flote" atgriežas pie peļņas

Šajā pantā pārkāpumu vai krāpšanu cita starpā var konstatēt arī tad, ja bez pienācīga izskaidrojuma strauji palielinās preču imports, pārsniedzot otras līgumslēdzējas puses parasto ražošanas līmeni un eksporta jaudu, un palielinājums ir saistīts ar objektīvu informāciju par pārkāpumiem vai krāpšanu.

Pagaidu apturēšana nepārsniedz sešu mēnešu termiņu, kuru var atjaunot. Starpnieka atzinums paziņojams Līgumslēdzējas puses atzīst, cik liela nozīme ir sadarbībai, lai stiprinātu nodokļu administrāciju un uzlabotu nodokļu ieņēmumu iekasēšanu.

Atbilstīgi 7. Ja antidempinga vai kompensācijas pasākumu divu vai vairāku CARIFORUM parakstītājvalstu labā piemērojusi reģionāla vai apakšreģionāla iestāde, ir viens vienots pārsūdzības forums, tostarp apelācijas stadija.

Kad vīnogulāji apstāsies?

CARIFORUM parakstītājvalsts nepiemēro antidempinga vai kompensācijas pasākumu ražojumam, ja tas ir tam pašam ražojumam noteikta reģionāla vai apakšreģionāla pasākuma darbības jomā. Šo pantu piemēro attiecībā uz visām izmeklēšanām, ko uzsāk pēc šā nolīguma stāšanās spēkā.

  • Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs
  • Kad vīnogulāji apstāsies?

Uz šo pantu neattiecas šā nolīguma noteikumi par domstarpību izšķiršanu. Šā panta 2. Neskarot Šā panta 1.

Konsolidēts TEKSTS: L — LV —

Šajā pantā minētie aizsardzības pasākumi nepārsniedz to, kas ir nepieciešams, lai izlabotu vai novērstu nopietnos kaitējumus vai traucējumus, kas noteikti 2. Importētājas līgumslēdzējas puses aizsardzības pasākumi var būt tikai viens vai vairāki no šiem: a ievedmuitas likmes turpmākas samazināšanas apturēšana attiecīgajam ražojumam, kā noteikts šajā nolīgumā; b muitas nodokļa palielinājums attiecīgajam ražojumam līdz tādam līmenim, kas nepārsniedz muitas nodokļa līmeni, ko piemēro citiem PTO locekļiem; un c tarifa kvotu ieviešana attiecīgajam ražojumam.

Tādi noteikumi ir piemērojami tikai desmit gadu laikposmā no šā nolīguma stāšanās spēkā. Pasākumi ir jānosaka saskaņā ar 6. Ja apstākļi, kas attaisno aizsardzības pasākumu piemērošanu, turpina pastāvēt, pasākumus var pagarināt uz jaunu laikposmu, kas nepārsniedz divus gadus. Ja CARIFORUM valstis vai CARIFORUM parakstītājvalsts piemēro aizsardzības pasākumu vai ja EK līgumslēdzēja puse piemēro pasākumu, kas aprobežojas ar vienu vai vairākiem attālākajiem reģioniem, tādu pasākumu var piemērot uz laikposmu, kas nepārsniedz četrus gadus, un, ja apstākļi, kas attaisno aizsardzības pasākumu piemērošanu, turpina pastāvēt, pasākumus var pagarināt uz jaunu laikposmu, kas nepārsniedz četrus gadus.

vīnogulājs ar ieguldījumiem un tirdzniecību

Lai īstenotu 1. Ja CARIFORUM-EK Tirdzniecības un attīstības komiteja nav sagatavojusi ieteikumus ar mērķi novērst apstākļus vai ja 30 dienās pēc jautājuma iesniegšanas CARIFORUM-EK Tirdzniecības un attīstības komitejai nav panākts cits apmierinošs risinājums, importētāja līgumslēdzēja puse var noteikt attiecīgus pasākumus apstākļu novēršanai saskaņā ar šo pantu; c pirms šajā vīnogulājs ar ieguldījumiem un tirdzniecību norādīto pasākumu uzsākšanas vai gadījumos, kuros piemēro 8.

Vietējā vīna darīšana - eksperimentāla nozare, ekskluzīvs un dārgs process

Jebkura šāda pagaidu pasākuma ilgums tiek skaitīts kā daļa no sākuma termiņa un jebkura pagarinājuma, kas minēti 6. Pieņemot šādus pagaidu pasākumus, jāņem vērā visu iesaistīto pušu intereses.

Ja importētāja puse kāda ražojuma importam piemēro administratīvu procedūru, kuras nolūks ir strauji nodrošināt informāciju par tirdzniecības plūsmu tendenci, kas izraisa šajā pantā minētās problēmas, tā nekavējoties informē CARIFORUM-EK Tirdzniecības un attīstības komiteju. Uz aizsardzības pasākumiem, kas pieņemti atbilstīgi šim pantam, neattiecas PTO domstarpību izšķiršanas noteikumi. Neievieš nevienu jaunu šāda veida pasākumu. Šo pantu piemēro, neskarot Uz izcelsmes ražojumu importu neattiecas nekādi tieši vai netieši iekšējie nodokļi un nekādi citi iekšējie maksājumi, kas pārsniedz līdzīgiem vietējiem ražojumiem tieši vai netieši piemērojamos maksājumus.

Turklāt līgumslēdzējas puses un CARIFORUM parakstītājvalstis nekā citādi nepiemēro iekšējos nodokļus un citus iekšējus maksājumus, lai nodrošinātu iekšzemes ražojumu aizsardzību. Izcelsmes ražojumu importam piešķir ne mazāk labvēlīgu režīmu kā to, kas piešķirts līdzīgiem iekšzemes ražojumiem atbilstīgi visiem normatīvajiem aktiem un prasībām, kas ietekmē iekšējo tirdzniecību, piedāvāšanu pārdošanai, pirkšanu, pārvadāšanu, izplatīšanu vai izmantošanu.

Šis punkts neliedz piemērot diferencētu iekšējo pārvadājumu maksu, kas pamatota vienīgi ar transportlīdzekļu ekspluatāciju, bet ne ar ražojuma valstspiederību.

vīnogulājs ar ieguldījumiem un tirdzniecību

Neviena no līgumslēdzējām pusēm vai CARIFORUM parakstītājvalsts nenosaka un nesaglabā nekādu iekšējo kvantitatīvo regulējumu attiecībā uz ražojumu maisīšanu, apstrādi vai lietošanu noteiktos daudzumos vai proporcijās, tieši vai netieši pieprasot, ka jebkura ražojuma, uz kuru attiecas kvantitatīvie noteikumi, visi noteiktie daudzumi vai ražojuma daļa jāpiegādā no iekšzemes avotiem.

Šis pants neliedz subsīdiju maksāšanu vienīgi pašmāju ražotājiem, tostarp tādus maksājumus pašmāju ražotājiem, kas iegūti no nodokļu un maksājumu ieņēmumiem, kuri piemēroti saskaņā ar šo pantu, un subsīdijas, kuras īsteno ar vietējo ražojumu publiskā iepirkuma starpniecību.

Šis pants neattiecas uz normatīvajiem aktiem, procedūrām un praksi, kura reglamentē publisko iepirkumu, uz ko attiecas vienīgi IV sadaļas 3. Neviena no līgumslēdzējām pusēm vai CARIFORUM parakstītājvalsts nedrīkst ieviest jaunas subsīdiju programmas, kam par nosacījumu ir eksports, un palielināt esošas tāda veida subsīdijas lauksaimniecības ražojumiem, kas domāti otras līgumslēdzējas puses teritorijai4.

Mūsu pašu biznesa idejas ar zemām izmaksām. Idejas mazajiem uzņēmumiem ar minimāliem ieguldījumiem

Attiecībā uz 3. Šis pants piemērojams ražojumiem, uz kuriem attiecas PTO Lauksaimniecības nolīgums. Līgumslēdzējas puses atzīst, ka muitas un tirdzniecības veicināšanai plaukstošajā visas pasaules tirdzniecības vidē un CARIFORUM iekšējās tirdzniecības un līgumslēdzēju pušu savstarpējās tirdzniecības attīstībā ir liela nozīme. Līgumslēdzējas puses vienojas pastiprināt sadarbību šajā jomā ar nolūku nodrošināt, ka attiecīgie tiesību akti un procedūras, kā arī attiecīgo dienestu administratīvās jaudas atbilst efektīvas kontroles un tirdzniecības atvieglošanas veicināšanai un palīdz sekmēt CARIFORUM valstu attīstību un reģionālo integrāciju.

Līgumslēdzējas puses atzīst, ka šīs nodaļas īstenošana nedrīkst nekādi mazināt nopelnīt par binārām opcijām sabiedriskās kārtības mērķu nozīmi, tostarp to mērķi nozīmi, kuri attiecas uz drošību un krāpšanas novēršanu. Lai nodrošinātu atbilstību šai sadaļai un efektīvi ievērotu Līgumslēdzējas puses saskaņā ar II protokolu sniedz savstarpēju administratīvu palīdzību muitas lietās.

EK līgumslēdzēja puse un CARIFORUM parakstītājvalstis vienojas, ka to attiecīgajos tiesību aktos, noteikumos un procedūrās tirdzniecības vīnogulājs ar ieguldījumiem un tirdzniecību muitas jomā izmantos starptautiskos instrumentus un standartus, kas piemērojami vīnogulājs ar ieguldījumiem un tirdzniecību un muitas jomā, tostarp pārskatītās Kioto Starptautiskās muitas procedūru vienkāršošanas un saskaņošanas konvencijas būtiskos elementus, WCO pamatstandartus pasaules tirdzniecības drošībai un sekmēšanai, WCO datu kopu un HS konvenciju.

EK līgumslēdzēja puse un CARIFORUM parakstītājvalstis vienojas, ka to attiecīgie tiesību akti, noteikumi un procedūras tirdzniecības un muitas jomā pamatojas uz: a vajadzību aizsargāt un atvieglināt tirdzniecību, ieviešot un izpildot tiesību aktu prasības, un vajadzību nodrošināt papildu atvieglojumus tirgotājiem, kuru atbilstība ir augstā līmenī; b vajadzību nodrošināt, ka prasības pret uzņēmumiem ir racionālas, nediskriminējošas, aizsargā pret krāpšanu un neizraisa pārmērīgu sankciju piemērošanu par sīkiem muitas jomas noteikumu vai procedūras prasību pārkāpumiem; c vajadzību piemērot vienotu administratīvo dokumentu vai elektronisko ekvivalentu attiecīgi EK līgumslēdzējā pusē un CARIFORUM.

Vīnogu audzēšana

Kopīga stāvokļa analīze veicama 3 gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā; d vajadzību piemērot mūsdienīgas muitas metodes, tostarp riska novērtēšanu, vienkāršotas importa un eksporta pārbaudes procedūras, kontroli pēc izlaišanas un objektīvas procedūras licencētiem tirgotājiem. Procedūrām jābūt pārredzamām, efektīvām un vienkāršotām, lai samazinātu izmaksas un paplašinātu prognozējamības iespējas uzņēmumiem; e vajadzību pēc nediskriminēšanas preču importam, eksportam un tranzītam piemērojamo prasību un procedūru ziņā, gan pieņemot, ka sūtījumiem var piemērot atšķirīgu režīmu, pamatojoties uz objektīviem riska novērtēšanas kritērijiem; f vajadzību pēc pārredzamības.

Mining Pamācība. Kā sākt mainot kriptovalūtu!

Šim nolūkam līgumslēdzējas puses un CARIFORUM parakstītājvalstis vienojas saskaņā ar to attiecīgajos tiesību vīnogulājs ar ieguldījumiem un tirdzniecību noteiktajām normām ieviest saistošu nolēmumu sistēmu muitas jautājumos, jo īpaši par tarifa klasifikāciju un izcelsmes noteikumiem; g vajadzību pēc progresīvas sistēmu attīstības, tostarp uz informācijas tehnoloģijām balstītas, lai atvieglinātu elektronisko datu apmaiņu starp tirgotājiem, muitas administrācijām un saistītajām aģentūrām; h vajadzību atvieglināt tranzīta kustību; i pārredzamiem un nediskriminējošiem noteikumiem attiecībā uz muitas mākleru licencēšanu, kā arī uz prasības obligāti izmantot neatkarīgus muitas māklerus neizvirzīšanu; j vajadzību izvairīties no obligātām pirmsnosūtīšanas pārbaudēm vai to ekvivalenta izmantošanas, nekaitējot valstu tiesībām un pienākumiem atbilstīgi PTO Nolīgumam par pirmsnosūtīšanas pārbaudēm.

Lai uzlabotu darba paņēmienus, kā arī nodrošinātu nediskriminēšanu, pārredzamību, efektivitāti, neaizskaramību un darbību pārskatatbildību, EK līgumslēdzēja puse un CARIFORUM parakstītājvalstis: a veic turpmākus pasākumus datu vīnogulājs ar ieguldījumiem un tirdzniecību dokumentācijas mazināšanas, vienkāršošanas un standartizācijas labad; b kur vien iespējams, vienkāršo prasības un formalitātes attiecībā uz preču ātru izlaišanu un muitošanu; c ievieš efektīvas, tūlītējas, nediskriminējošas un viegli pieejamas procedūras, kas ļauj izmantot pārsūdzības tiesības pret muitas rīcību, rīkojumiem un lēmumiem, kas iespaido importējamās, eksportējamās vai tranzīta preces.

Maksai jābūt samērīgai ar pārsūdzības procedūru izmaksām; un vīnogulājs ar ieguldījumiem un tirdzniecību nodrošina visaugstāko neaizskaramības standartu ievērošanu, piemērojot pasākumus, kas atspoguļo attiecīgo starptautisko konvenciju un instrumentu principus šajā jomā.

Vīnogulājs ar ieguldījumiem un tirdzniecību puses un CARIFORUM parakstītājvalstis nodod atklātībai attiecīgus administratīva rakstura paziņojumus, tostarp aģentūru prasības un importa procedūras, darba laiku un darbības procedūras muitas punktiem ostās un robežšķērsošanas vietās un kontaktpunktus informācijas pieprasījumiem, lai atvieglinātu komercdarbības atbilstību muitas pienākumiem un preču savlaicīgu kustību; d sekmēt sadarbību starp uzņēmējiem un attiecīgajiem dienestiem un veicināt godīgu konkurenci ar tirgotājiem, izmantojot nepatvaļīgas un publiski pieejamas procedūras, piemēram, saprašanās memorandus, pienācīgi izmantojot PTO ieteiktās procedūras; e šīs sadarbības mērķim ir jābūt arī cīņai pret nelikumīgu praksi un pilsoņa drošības un aizsardzības nodrošināšanai, kā arī valsts ieņēmumu iekasēšanai; f nodrošināt, lai to attiecīgajās muitas un saistītajās prasībās un procedūrās tiktu ievērota paraugprakse un tās iespējami maz ietekmētu tirdzniecību.

vīnogulājs ar ieguldījumiem un tirdzniecību

Līgumslēdzējas puses sadarbojas ar nolūku panākt kopīgu pieeju jautājumiem, kas saistīti ar muitas vērtējumu. Līgumslēdzējas puses maksimāli veicina reģionālo integrāciju muitas jomā un izstrādā reģionālos tiesību aktus, procedūras un prasības muitas jomā atbilstīgi attiecīgiem starptautiskajiem standartiem.

Līgumslēdzējas puses atzīst sadarbības nozīmi muitas un tirdzniecības atvieglināšanas pasākumos, lai sasniegtu šā nolīguma mērķus.

  1. Cs go binārās opcijas
  2. Kad vīnogulāji apstāsies?
  3. Tendenču līnija un kanāls
  4. Vīnogu audzēšana – Vīnogu Dārzs
  5. Vietējā vīna darīšana - eksperimentāla nozare, ekskluzīvs un dārgs process - smedia.lv
  6. "Rīgas Tirdzniecības flote" atgriežas pie peļņas / Raksts
  7. Btcon bllonare traler kā nopelnīt reālu naudu

Līgumslēdzējas puses vienojas nodibināt Muitas sadarbības un tirdzniecības veicināšanas īpašo komiteju, ko veido līgumslēdzēju pušu pārstāvji. Līgumslēdzējas puses iepriekš vienojas par šīs Komitejas sanāksmju datumu un darba kārtību.

Komitejas priekšsēdētāja amats rotācijas kārtībā ik gadu pāriet no vienas līgumslēdzējas puses uz otru. Komitejas funkcijas ietver: a šīs nodaļas īstenošanas un administrācijas uzraudzību; b I protokolā noteikto uzdevumu un funkciju izpildi; c foruma izveidi līgumslēdzēju pušu konsultācijām par II protokolā noteiktajiem pienākumiem; d līgumslēdzēju vīnogulājs ar ieguldījumiem un tirdzniecību sadarbības un dialoga paplašināšanu attiecībā uz tarifa jautājumiem, tiesību aktiem un procedūrām muitas jomā, savstarpējo palīdzību muitas lietās, izcelsmes noteikumiem un administratīvo sadarbību; un e ar tehniskās palīdzības darbībām saistītu jautājumu apspriešanu.

Līgumslēdzējas puses vienojas, ka šā nolīguma pamatmērķis ir ilgtspējīga attīstība un nabadzības izskaušana CARIFORUM valstīs un to ekonomikas vienmērīga un pakāpeniska integrācija visas pasaules ekonomikā. Lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarēs šis nolīgums veicina lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu ražošanas, pārstrādes un tirdzniecības konkurētspējas pieaugumu starp līgumslēdzējām pusēm gan tradicionālās, gan netradicionālās nozarēs, vīnogulājs ar ieguldījumiem un tirdzniecību ar dabas bagātību ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

Kā atvērt metatrader 5 demo un reālo kontu

Līgumslēdzējas puses atzīst ar zivsaimniecību saistīto darbību un CARIFORUM vīnogulājs ar ieguldījumiem un tirdzniecību dzīvo jūras resursu izmantošanas ekonomisko un sociālo nozīmi un vajadzību panākt iespējami lielus ieguvumus, kas saistās ar tādiem faktoriem kā pārtikas nodrošinājums, nodarbinātība, nabadzības mazināšana, ieņēmumi ārvalstu valūtā un zvejnieku kopienu sociālā stabilitāte.

Līgumslēdzējas puses atzīst, ka CARIFORUM valstu zvejniecības un jūras ekosistēmas ir sarežģītas, bioloģiski daudzveidīgas un trauslas un ka ekspluatācijā jāņem vērā šie faktori, efektīvi saudzējot un pārzinot zvejas resursus un ar tiem saistītās ekosistēmas, balstoties uz pamatotām zinātnes atziņām un piesardzības principu, kas definēts FAO Atbildīgas zivsaimniecības rīcības kodeksā.

Līgumslēdzējas puses atzīst, ka laucinieku un zvejnieku kopienu pārtikas nodrošinājums un iztikas uzlabošana ir izšķiroši elementi nabadzības izskaušanā un ilgtspējīgas attīstības iedzīvināšanā. Līgumslēdzējas puses atzīst, ka šajā nolīgumā paredzētā šķēršļu atcelšana līgumslēdzēju pušu savstarpējā tirdzniecībā var radīt nozīmīgus pārbaudījumus CARIFORUM ražotājiem lauksaimniecības, pārtikas un zvejniecības nozarēs un patērētājiem, un vienojas apspriesties par šiem jautājumiem.

vīnogulājs ar ieguldījumiem un tirdzniecību

Ja šā nolīguma ievērošana rada problēmas ar tādu pārtikas produktu vai citu ražojumu krājumiem vai pieejamību, kas ir būtiski, vīnogulājs ar ieguldījumiem un tirdzniecību nodrošinātu kādas CARIFORUM parakstītājvalsts pārtiku, un ja stāvoklis sagādā vai var sagādāt šādai valstij lielas grūtības, attiecīgā CARIFORUM valsts var veikt atbilstīgus pasākumus saskaņā ar Līgumslēdzējas puses vīnogulājs ar ieguldījumiem un tirdzniecību apmainīties ar pieredzi, informāciju un paraugpraksi un apspriesties par visiem jautājumiem, kas saistīti ar šīs nodaļas mērķu sasniegšanu un attiecas uz tirdzniecību starp līgumslēdzējām pusēm.

Līgumslēdzējas puses vienojas, ka dialogs ir īpaši lietderīgs šādās jomās: a informācijas apmaiņa par lauksaimniecības produkcijas ražošanu, patēriņu un tirdzniecību un par attiecīgajām pārmaiņām lauksaimniecības un zvejniecības produktu tirgū; b ieguldījumu veicināšana CARIFORUM lauksaimniecības, pārtikas un zvejniecības nozarē, tostarp sīkražošanā; c informācijas apmaiņa par lauksaimniecības, lauku attīstības un zvejniecības politiku un tiesību aktiem; d politikas un institucionālu pārmaiņu apspriešana, kas vajadzīgas lauksaimniecības un zvejniecības nozaru pārveides atbalstam, kā arī reģionālās politikas formulēšana un īstenošana lauksaimniecībā, pārtikas rūpniecībā, lauku attīstībā un zvejniecībā, tiecoties pēc reģionālas integrācijas; e viedokļu apmaiņa par jaunām tehnoloģijām, kā arī par politiku un pasākumiem saistībā ar kvalitāti.

Līgumslēdzējas puses apņemas rīkot iepriekšējas konsultācijas par tirdzniecības politikas norisēm, kas EK līgumslēdzējas puses tirgū var iespaidot tradicionālo lauksaimniecības produktu, tostarp banānu, ruma, rīsu un cukura, stāvokli konkurences aspektā.

EK līgumslēdzēja puse cenšas saglabāt ievērojamu preferenciālu piekļuvi daudzpusējā tirdzniecības sistēmā šiem CARIFORUM valstu izcelsmes produktiem tik ilgi, cik tā ir īstenojama, un nodrošināt, lai katrs neizbēgams preferences samazinājums tiktu ieviests maksimāli ilgākā laikposmā.

Līgumslēdzējas puses atzīst, cik liela nozīme ir lauksaimniecības, pārtikas un zvejniecības nozarei CARIFORUM valstu ekonomikā un sadarbībai, kas veicina šo nozaru pārveidi ar nolūku palielināt to konkurētspēju, attīstīt to spēju iekļūt augstas kvalitātes tirgos, ņemot vērā to potenciālo ieguldījumu CARIFORUM valstu ilgtspējīgā attīstībā.

Tās atzīst vajadzību atvieglināt lauksaimniecības, pārtikas un zvejniecības nozares un lauku ekonomikas pielāgošanu pakāpeniskajām pārmaiņām, ko rada šis nolīgums, īpašu vērību veltot maza mēroga darbībām.

Šo nodaļu piemēro attiecībā uz tehniskajiem noteikumiem, standartiem un atbilstības novērtēšanas procedūrām, kas noteikti PTO Līgumā par TBT, ciktāl tie skar tirdzniecību starp līgumslēdzējām pusēm. Turklāt līgumslēdzējas puses vīnogulājs ar ieguldījumiem un tirdzniecību pēc iespējas savlaicīgi viena otru informēt par priekšlikumiem grozīt vai ieviest tehniskos noteikumus un standartus, kas īpaši attiecas uz tirdzniecību starp līgumslēdzējām pusēm.

Līgumslēdzējas puses vienojas, ka, provizoriski sākot piemērot šo nolīgumu, informācijas apmaiņas vajadzībām tās izraudzīsies kontaktpunktus tā, kā norādīts šajā nodaļā. Līgumslēdzējas puses vienojas, ka bināro opciju trix apmaiņu virzīs, cik iespējams izmantojot reģionālos kontaktpunktus. Līgumslēdzējas puses vienojas, ka pastiprinās saziņu un informācijas apmaiņu par šajā nodaļā iekļautajiem jautājumiem, jo īpaši tā, lai veicinātu atbilstību viena otras tehniskajiem noteikumiem, standartiem un atbilstības novērtēšanas procedūrām un likvidēs nevajadzīgas barjeras preču tirdzniecībai starp tām.

Ja saistībā ar tehniskajiem noteikumiem, standartiem un atbilstības novērtēšanas procedūrām rodas kāda īpaša problēma, kas varētu ietekmēt tirdzniecību starp līgumslēdzējām pusēm, tad līgumslēdzējas puses iespējami drīz informē viena otru un apspriežas, lai panāktu savstarpēji saskaņotu risinājumu.