Par tirdzniecību publiskajās vietās - smedia.lv

Par tirdzniecību

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Ministru kabineta noteikumi Nr. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumos ir lietoti šādi termini: 1. Tirgus teritorijā ir tirgus paviljoni, kioski, novietnes, citas slēgtas stacionāras tirdzniecības vietas, nojumes, tirdzniecības galdi leteskā ari brīva tirgus teritorija tirdzniecībai no transportlīdzekļiem vai citas speciāli iekārtotas tirdzniecības vietas.

Tirgus pārvalda Latvijā reģistrēti uzņēmumi uzņēmējsabiedrības ; 1. Vienlaikus ar pārtikas un nepārtikas par tirdzniecību tirdzniecību var organizēt kultūras, sporta un citus pasākumus; 1. Šie noteikumi attiecas uz visiem tirgiem, kuriem noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss, neatkarīgi no to īpašuma veida, kā arī uz gadatirgiem, izbraukuma tirdzniecību un ielu tirdzniecību. Minētajās tirdzniecības vietās jāievēro ari mazumtirdzniecības noteikumi un citi tirdzniecisko darbību reglamentējoši tiesību akti.

par tirdzniecību investīcijas caur internetu pārbaudītas atsauksmes

Ir šādi tirgi: 3. Pārtikas preču tirgos var būt iekārtotas slēgtas par tirdzniecību tirdzniecības vietas tirdzniecībai ar nepārtikas precēm, kā arī norobežotas vietas tirdzniecībai ar dzīviem putniem un dzīvniekiem; 3. Tirgoties Latvijas tirgos ir tiesīgi: 4. Latvijas Republikā reģistrētie uzņēmumi uzņēmējsabiedrības tālāk tekstā — "juridiskās personas"kuru reģistrācijas dokumentos kā uzņēmējdarbības veids ir paredzēta tirdzniecība; 4.

Latvijas Republikas par tirdzniecību tālāk tekstā—"fiziskās personas"kuri realizē šādas preces: 4. Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas iedzīvotāji, kuri realizē pašu izaudzētus augļus, ogas un dārzeņus; 4. Tirgus administrācijai jārada labvēlīgi priekšnoteikumi par tirdzniecību zemniekiem un zvejniekiem, attiecīgās pilsētas rajona, pagasta juridiskajām un fiziskajām personām pašu ražotās produkcijas realizācijai. Ielu tirdzniecības vietās ir tiesīgas tirgoties juridiskās un fiziskās personas, kā ari individuālā darba veicēji, kuri realizē šādas preces: 6.

Ielu par tirdzniecību vietās aizliegts realizēt jebkādas citas preces, kuras nav minētas šo noteikumu 6. Gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības binārā opcija cme juridiskās un fiziskās personas, kā ari individuālā darba veicēji ir tiesīgi realizēt pārtikas un nepārtikas preces saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību. Tirdzniecības vietu izmantošanas noteikumi kārtība tirgos 9.

Pārtikas preču tirgos un nepārtikas preču tirgos juridiskajām personām un individuālā darba veicējiem atļauts realizēt nepārtikas preces tikai slēgtajās stacionārajās telpās vai šajās telpās iekārtotajās atsevišķajās tirdzniecības vietās, izmantojot noteiktā kārtībā reģistrētus elektroniskos kases aparātus tālāk tekstā — "kases aparāti". Individuālajiem uzņēmumiem, ja tie nav pievienotās vērtības nodokļa maksātāji, un individuālā darba veicējiem atļauts, neizmantojot kases aparātus, realizēt šādas pašu izgatavotās nepārtikas preces: Juridiskajām personām un individuālā par tirdzniecību veicējiem atļauts realizēt attiecīgi pārtikas vai nepārtikas preces, izmantojot kases aparātus, atklātajās tirgus teritorijās, zem nojumēm un no transportlīdzekļiem pārtikas preču tirgos un nepārtikas preču tirgos, kur nav slēgtu stacionāru tirdzniecības vietu.

Fiziskajām personām atļauts realizēt lietotas personīgās mantas, neizmantojot kases aparātus, nepārtikas preču tirgos esošajā atklātajā tirgus teritorijā vai citās tirgus administrācijas norādītajās vietās. Juridiskajām personām un individuālā darba veicējiem atļauts realizēt pārtikas preces, izmantojot kases aparātus, pārtikas preču tirgos šo tirgu paviljonos izveidotajos stendos un slēgtajās stacionārajās tirdzniecības vietās ārpus tirgus paviljoniem.

Tikai juridiskajām personām atļauts realizēt importētos nefasētos augļus, ogas un dārzeņus, izmantojot kases aparātus, pārtikas preču par tirdzniecību esošajās atklātajās tirgus teritorijās, zem nojumēm, no transportlīdzekļiem un slēgtajās stacionārajās tirdzniecības vietās. Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas iedzīvotājiem, kā ari citu Latvijas Republikas kaimiņvalstu pierobežas zonas iedzīvotājiem atļauts, uzrādot ievedmuitas deklarāciju, realizēt pašu izaudzētus augļus, ogas un par tirdzniecību, neizmantojot kases aparātus, valsts pierobežas zonā esošajos par tirdzniecību preču tirgos atklātajās tirgus teritorijās, zem nojumēm un no transportlīdzekļiem.

Individuāla darba veicējiem atļauts realizēt pašu ražoto lauksaimniecības produkciju, neizmantojot kases aparātus. Pārtikas preču tirgos juridiskajām un fiziskajām personām un individuālā darba veicējiem atļauts realizēt Latvijā ražoto lauksaimniecības produkciju šādās vietās: Zemnieku saimniecībām un individuālajiem uzņēmumiem, ja tie nav pievienotās vērtības nodokļa maksātāji, atļauts realizēt pašu ražoto lauksaimniecības produkciju, neizmantojot kases aparātus.

Juridiskajām personām un individuālā darba veicējiem atļauts realizēt zemnieku saimniecībās un individuālajos uzņēmumos ražoto lauksaimniecības produkciju, izmantojot kases aparātus. Fiziskajām personām atļauts realizēt pašu ražoto lauksaimniecības produkciju, neizmantojot kases aparātus.

Tiesības izmantot stacionāros galdus, zem nojumēm iekārtotās tirdzniecības vietas un vietas tirdzniecībai no transportlīdzekļiem pārtikas preču tirgos esošajās atklātajās tirgus teritorijās piešķiramas šādā secībā: Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas iedzīvotājiem, kuri realizē pašu izaudzētus augļus, opcija ak un dārzeņus; Tiesības izmantot tirdzniecības vietas, kas iekārtotas pārtikas preču tirgus paviljonos un citās slēgtajās stacionārajās telpās kioskos, novietnēs un par tirdzniecību šādā secībā: Tiesības izmantot nepārtikas preču tirgos esošajās atklātajās tirgus teritorijās iekārtotās tirdzniecības vietas piešķiramas šādā secībā: Tiesības izmantot nepārtikas preču tirgus teritorijā esošās slēgtās stacionārās telpas vai atsevišķas tirdzniecības vietas šais telpās piešķiramas šādā secībā: Tirgus darba organizācija un administrācijas pienākumi Lai iegūtu tirdzniecības tiesības tirgos, tirdzniecības atļauja no attiecīgās teritorijas pašvaldības nav jāsaņem.

Tirgus administrācija nosaka kārtību, kādā juridiskajām un fiziskajām par tirdzniecību piešķiramas tiesības izmantot tirdzniecības vietas pēc līguma, abonementa, noteicot par dienu maksājamo tirgus nodevu u. Tirdzniecības vietu izmantošanas tiesības tirgus administrācija piešķir uz noteiktu laiku. Lai piešķirtu tirdzniecības vietas vietu izmantošanas tiesības juridiskajām personām vai individuālā darba veicējiem, kas tirgojas ar iepirktu preci, tirgus administrācija pieprasa: Lai piešķirtu tirdzniecības vietas vietu izmantošanas tiesības individuālā darba veicējiem, kas par tirdzniecību pašu izgatavotas nepārtikas preces un pašu ražotu lauksaimniecības produkciju, un fiziskajām personām, tirgus administrācija pieprasa: Tirgus administrācija ir atbildīga, lai tiktu ievērota šajos noteikumos noteiktā tirdzniecības vietu piešķiršanas secība un tirdzniecības vietu izmantošanas noteikumi kārtība.

Pirmtiesības izmantot tirdzniecības vietas tirgos tirgus administrācija nodrošina vietējiem zemniekiem un zemnieku saimniecībām, zvejniekiem un zvejnieku saimniecībām, par tirdzniecību un fiziskajām personām, kuras realizē pašu ražotās preces vai produkciju. Tirgus administrācija iekārto tirdzniecības vietu pieprasījumu reģistru, kurā pieprasījumi reģistrējami saņemšanas secībā un kurā fiksēts pieņemtais lēmums par tirdzniecības vietas piešķiršanu vai atteikumu.

Preču izcelsme

Tirgus administrācija iekārto juridisko personu — tirdzniecības vietu izmantotāju — reģistru un katru mēnesi ziņo attiecīgā rajona nodokļu inspekcijai par nodokļu maksātāju uzskaitē esošajām juridiskajām personām, kuras izmanto tirdzniecības vietas tirgū. Tirgus administrācija vienojas ar vietējo pašvaldību par tirdzniecības vietu izmantotāju — fizisko personu un individuālā darba veicēju, kas tirgojas ar iepirktu preci, — reģistra iesniegšanu pašvaldībai.

Pēc saskaņošanas ar attiecīgo pašvaldību tirgus administrācija nosaka tirgus darbalaiku un tirdzniecības vietu skaitu. Tirdzniecības vietas darbalaiku nosaka pats tirgotājs saskaņā ar tirgus darbalaiku. Pārtikas preču tirgus atklātajā teritorijā vai zem nojumēm tirdzniecība atļauta tikai no speciāli iekārtotiem stacionāriem galdiem vai no transportlīdzekļiem tiem norādītajās vietās.

Tirgus paviljonos vai citās slēgtajās stacionārajās telpās, kurās tirdzniecības vietas vienlaikus par tirdzniecību vairākas juridiskās vai fiziskās personas vai individuālā darba veicēji, tirdzniecība atļauta tikai no speciāli iekārtotiem stacionāriem galdiem vai attiecīgi izveidotos stendos. Pārtikas preču tirgos aizliegta ātri bojājošos pārtikas produktu piens un piena produkcija, gaļa un gaļas produkcija, zivis un zivju produkcija u. Nepārtikas preču tirgos aizliegta pārtikas preču tirdzniecība.

Noteikumi nosaka tirdzniecības veidus, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību.

Tirgus administrācijai jāparedz tāds tirdzniecības vietu izvietojums, lai tām varētu brīvi pieiet. Tirdzniecības vietas platībai jābūt pietiekamai, lai izliktu preces, izvietotu svēršanas un mērīšanas līdzekļus un izmantotu kases aparātu, ja tas nepieciešams.

Tirgus administrācija ir atbildīga par to, lai tirdzniecība notiktu tikai iekārtotajās norādītajās tirdzniecības vietās. Tirdzniecība ārpus iekārtotajām norādītajām tirdzniecības vietām pielīdzināma tirdzniecībai neatļautās vietās.

Rīgā pagarinās atbrīvojumu no nodevas par tirdzniecību publiskās vietās samaksas

Tirdzniecības vietām arī transportlīdzekļiem, no kuriem organizēta tirdzniecība jābūt apgādātām ar noteiktā kārtībā metroloģiski pārbaudītiem attiecīgiem svēršanas vai mērīšanas līdzekļiem. Par svēršanas un mērīšanas līdzekļu sagādi, to metroloģisko pārbaudi un izmantošanas noteikumu ievērošanu ir atbildīga persona, kurai piešķirtas attiecīgās tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības.

Tirgus administrācija ir tiesīga organizēt svēršanas un mērīšanas līdzekļu, speciālā apģērba un cita tirdzniecības inventāra, kā arī kases aparātu nomu. Iznomāt drīkst tikai metroloģiski pārbaudītus svēršanas un mērīšanas līdzekļus un noteiktā kārtībā reģistrētus kases aparātus. Tirgus administrācija ir tiesīga iekārtot tirgus teritorijā sabiedriskās ēdināšanas un tirgus pakalpojumu sniegšanas vietas.

Tirgus administrācija nodrošina sabiedriskās kārtības, veterinārijas, sanitārijas un higiēnas prasību un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu tirgus teritorijā. Tirgus administrācija ir atbildīga par šajos noteikumos noteiktās kārtības ievērošanu tirgos stratēģijas bināro opciju dimantam minētās kārtības ietvaros izstrādā un saskaņo ar attiecīgo pašvaldību detalizētus tirgus iekšējās kārtības noteikumus.

Maksa par tirdzniecības vietu izmantošanu un tirgus pakalpojumiem Maksu par tirdzniecības vietu izmantošanu tirgū un par tirgus sniegtajiem pakalpojumiem inventāra noma, saldētavu izmantošana un citi pakalpojumi nosaka tirgus administrācija. Maksa par tirdzniecības vietu izmantošanu nosakāma tā, lai tiktu radīti labvēlīgi priekšnoteikumi vietējām juridiskajām un fiziskajām personām pašu ražoto preču un Latvijā ražoto preču par tirdzniecību.

Juridiskās un fiziskās personas un individuālā darba veicēji visus norēķinus par tirdzniecības vietu izmantošanu tirgū un par tirgus sniegtajiem pakalpojumiem kārto tikai ar tirgus administrāciju, kura nodrošina īpašu vietu ierīkošanu attiecīgo norēķinu par tirdzniecību. No juridiskajām un fiziskajām personām un individuālā darba veicējiem saņemtā skaidrā nauda par tirdzniecības vietu izmantošanu un par tirgus sniegtajiem pakalpojumiem jāreģistrē, izmantojot kases aparātu, un jāizsniedz maksātājam kases čeks.

Tirdzniecības organizācija gadatirgos, ielu par tirdzniecību un izbraukuma tirdzniecības vietās Ielu tirdzniecība atļauta tikai tajās tirdzniecības vietās, ko noteikusi un iekārtojusi attiecīgā pašvaldība.

Tirdzniecības vadlīnijas

Par tirdzniecību ārpus minētajām tirdzniecības vietām, kā arī tirdzniecība publiskās vietās bez pašvaldības izsniegtas atļaujas uzskatāma par tirdzniecību neatļautās vietās. Stacionārās un pagaidu sezonas tirdzniecības vietas, kas noteiktā kārtībā iekārtotas publiskās vietās, nav pielīdzināmas ielu tirdzniecības vietām, un tirdzniecība tajās atļauta, tikai izmantojot kases aparātus.

Pirmtiesības minēto tirdzniecības vietu iekārtošanā tiek piešķirtas blakus esošajiem uzņēmumiem. Šo noteikumu 6. Kases aparāta izmantošana nav obligāta. Ielu tirdzniecība ar importētiem ziediem un grāmatām 6.

Gadatirgus nedrīkst būt ilgāks par trim dienām. Izbraukuma tirdzniecība masu pasākumu vietās atļauta tikai attiecīgā pasākuma norises laikā.

par tirdzniecību qp optona binārās opcijas

Gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās tirdzniecība atļauta no transportlīdzekļiem un tirdzniecības vietās, kas iekārtotas uz attiecīgā pasākuma norises laiku. Par tirdzniecību un izbraukuma tirdzniecības vietās aizliegta ātri bojājošos pārtikas produktu tirdzniecība, ja nav nodrošināta attiecīgo sanitārijas un higiēnas normu ievērošana to uzglabāšanā un realizācijā.

Gadatirgiem un izbraukuma tirdzniecības vietām atkarībā no realizējamo preču sortimenta jābūt apgādātam ar metroloģiski pārbaudītiem svēršanas un mērīšanas līdzekļiem.

Gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās zemniekiem, zemnieku saimniecībām, zvejniekiem, zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, kas nav pievienotās vērtības nodokļa maksātāji, individuālā darba veicējiem un fiziskajām personām, kuras realizē pašu ražoto kā izmantot tendenču līnijas iegūto ražoto produkciju un ir saņēmušas pašvaldības atļauju, ir tiesības tirgoties, neizmantojot kases aparātus.

Gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās juridiskās personas un individuālā darba veicēji, kuras realizē importētās pārtikas un nepārtikas preces, kā ari Latvijā rūpnieciski ražotās pārtikas un nepārtikas preces, ir tiesīgas tirgoties, ja saņemta pašvaldības atļauja un samaksāta pašvaldības noteiktā tirdzniecības nodeva. Fiziskajām personām šo noteikumu Gadatirgos un naftas tirdzniecība tirdzniecības vietās atļauts realizēt alkoholiskos dzērienus par tirdzniecību tabakas izstrādājumus, izmantojot kases aparātu, tikai saskaņā ar tiesību aktiem par alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu realizāciju.

Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

Pašvaldību uzdevumi un funkcijas tirdzniecības darbības jautājumos Pašvaldības, organizējot par tirdzniecību darbību: Tirgus izveidošanas un iekārtošanas darbus atļauts veikt tikai saskaņā ar noteiktā kārtībā apstiprinātu projektu, par kuru saņemts iespēju būtība un jēdziens valsts institūciju vai dienestu rakstisks apliecinājums, ka ir radīti nepieciešamie priekšnosacījumi sanitārijas, higiēnas un ugunsdrošības noteikumu ievērošanai.

Tirgus statusu Rīgas pilsētā piešķir Rīgas Dome, pārējā Latvijas teritorijā — attiecīgo pilsētu domes un pagastu padomes.

par tirdzniecību baltas etiķetes binārās opcijas

Pašvaldība ir tiesīga pieņemt lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajiem tirgiem, ja pilnībā izpildīti visi projektā paredzētie darbi. Tirgus projektā jābūt paredzētām šādām prasībām: Pašvaldības savā par tirdzniecību teritorijā likumos noteikto tiesību un ar tirgus pārvaldītājiem noslēgto līgumu vienošanos ietvaros pārzina tirgus darbību.

Pašvaldības, organizējot ielu tirdzniecību: Pašvaldība ir tiesīga izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai: Ielu tirdzniecības vietu izvietojums un estētiskais noformējums pilsētās un citās apdzīvotajās vietās saskaņojams ar attiecīgo arhitekta dienestu un Nacionālo vides veselības centru. Pašvaldības, organizējot gadatirgus un izbraukuma tirdzniecību: Ja gadatirgus vai izbraukuma tirdzniecības iniciators nav pašvaldība, šo pasākumu iniciatoram jāiesniedz attiecīgajai pašvaldībai pieteikums, ko pašvaldība izskata un izsniedz atbildi par tirdzniecību iesniedzējam 15 dienu laikā.

Pašvaldības ir tiesīgas izsniegt atļaujas tirdzniecībai gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās, ja atļaujas pieprasītājs ir samaksājis pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskas vietās un attiecīgajos gadījumos uzrada limitēto dabas resursu ieguves atļaujas licences oriģinālu.

Kārtību gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās nodrošina pasākuma organizators. Pašvaldības sniedz valsts iestādēm, kas veic šajos noteikumos minēto kontroli un uzraudzību, šādu informāciju: Pašvaldībai jānodrošina šo noteikumu Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās maksā juridiskās personas un individuālā darba veicēji, kuri tirgojas ar par tirdzniecību preci — grāmatām un importētiem ziediem — ielu tirdzniecības vietās un tirgos un kuri nav ar pievienotās vērtības nodokli apliekamas personas.

Šo noteikumu Tirgū šo nodevu iekasē tirgus administrācija saskaņā līgumu, ko tā noslēgusi ar pašvaldību. Individuālā darba veicēji un juridiskās personas, kas nav ar pievienotās vērtības nodokli apliekamas personas, pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās iemaksā tās pašvaldības budžetā, kurā šīs personas reģistrētas.

Turklāt tiek ņemta par tirdzniecību tās nodevas summa, kas atbilstoši šo noteikumu Valsts ieņēmumu dienests izstrādā un apstiprina metodiku, pēc kuras aprēķināma šo noteikumu Ja tirdzniecība notiek citas pašvaldības teritorijā, tad šo noteikumu Ja šo noteikumu Tirgotāju pienākumi Juridiskajām un fiziskajām personām un individuālā darba veicējiem, kas izmanto tirdzniecības vietas tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības un izbraukuma tirdzniecības vietās, jāievēro šie noteikumi un citi tirdzniecību reglamentējošie tiesību akti.

Juridiskajām personām un individuālā darba veicējiem, kas tirgojas ar iepirktu preci, jānodrošina, lai attiecīgajā tirdzniecības vietā atrastos šādi dokumenti: Juridiskajām personām tirdzniecības vietās jāizvieto izkārtne, kurā norādīts uzņēmuma nosaukums, adrese, darbalaiks un tās personas vārds un uzvārds, kura ir atbildīga par tirdzniecību attiecīgajā tirdzniecības vietā. Tirdzniecības vietā jāatrodas dokumentiem, kas apliecina tiesības izmantot šo vietu.

Preču izcelsme | Valsts ieņēmumu dienests

Tirdzniecības vietā nedrīkst atrasties dokumentos nenorādītas preces un kases aparāta kasē - nereģistrētas naudas summas. Aizliegts nodot tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības citai juridiskajai vai fiziskajai personai. Uzraudzība un kontrole Tirgu, gadatirgu, ielu tirdzniecības un izbraukuma tirdzniecības vietu darbības uzraudzību un kontroli savas kompetences ietvaros veic: Tirdzniecības uzraudzības valsts komitejas darbinieki; Atbildība Par šo noteikumu neievērošanu fiziskās personas un juridiskās amatpersonas ir atbildīgas saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu.

Par šo noteikumu Soda nauda iemaksājama 10 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Par tirdzniecību pārsūdzēšana neaptur par tirdzniecību par soda naudas piedziņu izpildi. Kases aparāta kasē esošās nereģistrētās par tirdzniecību summas uzskatāmas par slēpto ienākumu un reģistrējamas kases aparātā.

Par tirdzniecības vietu iekasētā maksa netiek atmaksāta. Pārejas jautājumi Ar Ja tām ir dokumentārs apliecinājums samaksas dokuments par tirdzniecību kases aparāta iegādi no Ogotājiem, kuri iekļauti kases aparātu tirgotāju reģistrā, tad šīs juridiskās personas ir tiesīgas tirgoties, izsniedzot par pārdoto preci kvītis Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā kārtībā.

par tirdzniecību bināro iespēju stratēģija jauna 2022. gadā

Kases aparāta iegādes samaksas dokumentā jābūt norādītam kases aparāta uzstādīšanas datumam. Uzstādīšanas laiks nedrīkst pārsniegt par tirdzniecību mēnešus. Individuālā darba veicējiem, kas tirgojas ar iepirktu preci: Kases aparāta iegādes samaksas dokumentā jābūt uzrādītam kases aparāta uzstādīšanas datumam Par pārdoto preci, kamēr nav uzstādīts kases aparāts, jāizsniedz darījumu apliecinošas kvītis Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā kārtībā.

Līdz Atzīt par spēku zaudējušiem: Ministru kabineta

Tirdzniecībā starp Eiropas Savienību turpmāk — ES un Turciju ir spēkā tālāk minētie tirdzniecības režīmi. Muitas ūnija Muitas ūnijas izveide ir paredzēta Nolīgumā, ar ko izveido Eiropas Ekonomikas kopienas un Turcijas asociāciju, un kas tiek saukts par Ankaras Nolīgumu. Lai īstenotu Ankaras Nolīgumā paredzēto, Muitas ūnijas nosacījumi attiecas uz rūpniecības un pārstrādātajām lauksaimniecības precēm. EK-Turcijas Muitas sadarbības komitejas